در دهه 60 جای شهید و جالد عوض نشود

رهبر معظم انقالب در سالگرد رحلت امام خميني)ره(:

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياسي- بيستوهشتمين سالگرد ارتحال امام خميني)ره( در حرم مطهر حضرت امامخميني )ره( با حضور مشتاقان بنيانگذار كبير انقالب اسالمي، مسووالن كشوري و لشكري و با سخنراني رهبر معظم انقالب برگزار شد. اعضاي بيتامام)ره( نيز در اين مراسم حضور يافتهاند تا ياد و خاطره بنيانگذار كبير جمهوري اسالمي را گرامي بدارند.

حضرت آيتاهلل خامنهاي، رهبر معظم انقالب اسالمي در اجتماع مردم در سالگرد رحلت امام خميني)ره( تاكيد كردند: برخورداري از روحيه، ذه//ن و عمل انقالبي درس ب//زرگ امام راحل عظيمالش//أن است و ملت ايران در پرتو اهداف و آرمانهاي همچنان پرجاذبه امام و هوشياري در مقابل شيطان بزرگ، راه تحقق اهداف انقالب را در معناي حقيقي عقالنيت يعني انقالبيگري ادامه ميدهد.

رهب//ر انقالب اس//المي خطاب ب//ه جوانان گفتند: پيروزي انقالب اسالمي كه تحقق اراده الهي به وس//يله امام خمين//ي و با كمك مردم بود، يك جابهجايي سياسي صرف و كنار رفتن يك گروه از قدرت و روي كار آمدن گروه ديگر نب//ود بلكه انقالب اس//المي يك تحول عميق و عظيم در عرصه سياس//ت كش//ور و در متن جامعه ايراني بود.

حضرت آيتاهلل خامنهاي به مردمس//االري، ح//ق انتخ//اب و حاكميت م//ردم و همچنين ايج//اد خودباوري در ملت به عنوان مباني امام اشاره كردند و گفتند: جذابيتهاي شخصيتي و مباني امام خميني عامل اصلي پيوستن جوانان به نهضت و انقالب اس//المي بود كه در نهايت موجب پيروزي انقالب و بروز يك زلزله سياسي در دنيا شد.

ايشان به شكلگيري تقسيمبندي طرفداران و دشمنان انقالب اسالمي در دنيا اشاره كردند و افزودن//د: بع//د از پيروزي انقالب اس//المي، قدرتهاي ب//زرگ به ويژه آمريكا، ش//وروي و جريانهاي قدرت همچون صهيونيس//تها و كمپانيهاي بزرگ به دشمنان انقالب اسالمي تبديل ش//دند زيرا احساس خطر كردند اما در مقابل، بسياري از ملتهاي مسلمان حتي برخي ملتهايغيرمسلمان،عالقهمندوطرفدارانقالب شدند كه تا امروز نيز اين جريان ادامه دارد.

ده/ه 60 دهه مبارزه ب/ا تجزيه طلبی است

حض//رت آي//تاهلل خامنهاي در بخش//ي از سخنان خود به ش//رايط دهه 60 كه دهه اول پيروزي انقالب اس//المي و دهه حيات پربركت امام بود، اش//اره كردن//د و گفتند: دهه 60 يك ده//ه مظل//وم و در عي//ن حال بس//يار مهم و سرنوشتساز در تاريخ انقالب اسالمي است كه متاسفانه ناشناخته مانده و اخيرا هم به وسيله برخي بلندگوها و صاحبان آنها مورد تهاجم قرار گرفته است.

ايش//ان دهه 60 را دهه آزمونهاي بزرگ و دهه خش//نترين اقدامات تروريستي در كشور خواندند و افزودند: تروريستهاي مورد حمايت قدرته//ا در دهه 06، هزاران نفر از آحاد مردم و مس//ووالن را به شهادت رساندند كه در ميان آنها از كاسب معمولي تا جوان، فعال سياسي و شخصيتهاي بزرگ ديده ميشوند.

حضرت آي//تاهلل خامنهاي، دهه 60 را دهه هشت سال جنگ تحميلي و دهه سختترين تحريمها خواندند و تاكيد كردند: البته دهه 06، دهه افتخارات بزرگ و دهه مبارزه با تجزيهطلبي است كه ملت ايران به ويژه جوانان با ايستادگي محك//م خ//ود در اين دهه، توانس//تند بر همه توطئهها و دش//منيها پيروز شوند. ايشان اهل فكر را به تامل در حقايق و واقعيتهاي دهه 60 فراخواندند و گفتند: مراقب باشيم تا در دهه 06، جاي شهيد و جالد عوض نشود زيرا ملت ايران در ده//ه 60 مظلوم واقع ش//د و به دليل اينكه تروريستها، منافقان و پشتيبانان آنها به امام و ملت ايران ظلم و خباثت كردند، ملت در موضع دفاع قرار گرفت و در نهايت هم پيروز شد. رهبر انقالب با بيان مصداقي از اوج وقاحت دشمنان خاطرنشان كردند: رييسجمهور آمريكا با رييس يك نظام قبيلهاي، عقبافتاده و منحط محض، رقص شمش//ير ميكند و بيادبانه به انتخابات آزاد و 40 ميليون راي ملت ايران، ايراد ميگيرد. ايش//ان با اشاره به مغازله رييسجمهور آمريكا با قات//الن مردم بيگناه و بيپناه يمن افزودند: دش//منان ما با بيحيايي تمام در كنار عامالن كش//تار مردم يمن دم از حقوق بشر ميزنند و ملت نجيب ايران را به اسم حقوق بشر تحريم ميكنند؛ آيا وقاحت از اين بيشتر ميشود؟ عقالنيت واقعي در نگاه انقالبي است حض//رت آيتاهلل خامنهاي با انتقاد از برخي كه عقالنيت را به عنوان نقطه مقابل شعارهاي انقالب مطرح ميكنند، افزودند: عقالنيت واقعي در انقالبيگري اس//ت و نگاه انقالبي اس//ت كه ميتواند حقايق و واقعيتها را نشان دهد. ايشان در بي//ان مصداقي از اين مس//اله مهم يادآوري كردند: امام بزرگوار س//ي و چند سال پيش در پرتو نگاه انقالب//ي و در واقع عقالني، آمريكا را شيطان بزرگ و غيرقابل اعتماد معرفي كرد و اكنون بعد از سه دهه، روساي برخي كشورهاي اروپايي به اين واقعيت اذعان ميكنند و آمريكا را غيرقابل اعتماد مينامند كه اين مساله، عقالنيت ناشي از انقالبيگري امام را نشان ميدهد. رهبر معظم انقالب اسالمي افزودند: البته ملت ايران نيز در همه تجربههاي خود درك كرده است كه آمريكاييها، حقيقتا غيرقابل اعتمادند.

حضرت آيتاهلل خامنهاي با انتقاد از كساني كه به اسم عقالنيت ميگويند چالش با قدرتها هزين//ه دارد، افزودند: بله چالش هزينه دارد اما سازش هم هزينههاي گزاف دارد. رهبر انقالب اس//المي، اقدام س//عوديها را در هزينه كردن صدها ميليارد دالر از پول ملتشان براي تحقق اميال و اهداف آمريكا، هزينه سازش با شيطان بزرگ خواندند و افزودند: اگر انسان با اعتماد به نفس، منطق و عقالنيت انقالبي در يك چالش وارد ش//ود، هزينهاش به مراتب كمتر از هزينه سازش است.

ايش//ان خطاب به ملت افزودن//د: بعدها در اين زمينه صحبتهاي بيش//تري خواهم كرد اما در هر حال حقيقت اين است كه قدرتهاي توطئهگر و تجاوزپيشه به هيچ چيز قانع نيستند و همانط//ور كه در تعامالت چند س//ال اخير ديديم، هر عقبنش//يني در مقابل دش//منان، آنه//ا را به مطالب//ات جديد وا م//يدارد و اين سلس//له عقبنشيني و مطالبه تازه هيچ پاياني ندارد. حضرت آيتاهلل خامنهاي در جمعبندي سخنانش//ان تاكيد كردن//د: انقالبيگري را به عنوان افراطيگري نفي نكنيد زيرا انقالبيگري نياز واقعي كشور و جامعه است.

تش/كر رهبر از حضور ميليوني مردم در انتخابات

رهبر انقالب اس//المي بخش بعدي سخنان خود را به بيان چند نكته درباره مسايل داخلي اختصاص دادند. حض//رت آيتاهلل خامنهاي با اش//اره به انتخابات رياس//تجمهوري و حضور گس//ترده مردم در انتخابات گفتند: از يكايك كس//اني كه به صحن//ه آمدند و بي//ش از 41 ميلي//ون راي به صندوقه//ا ريختند از صميم قلب تشكر ميكنم.

رهبر انقالب اسالمي افزودند: شوراي نگهبان صحت انتخابات را خوشبختانه اعالم كرد، البته اعالم شد كه تخلفاتي در انتخابات انجام شده و گزارش اين موارد به ما نيز رسيد. ايشان با اشاره به اينكه تخلفات در نتيجه انتخابات هيچ تاثيري نداشته است، گفتند: تخلف در انتخابات مناسب نظام جمهوري اسالمي نيست و مسووالن بايد اين موارد را با جديت دنبال كنند و متخلفان را مشخص كنند تا در انتخاباتي كه ملت ايران در آينده در پيش دارد، چنين تخلفاتي برافتد زيرا اگر چش//م بر تخلف ببنديم و از آن صرفنظر و اغماض كنيم، تخلفات تكرار ميشود.

حض//رت آي//تاهلل خامن//هاي با تش//كر از مس//ووالن ام//ر اجرا و نظ//ارت در انتخابات، از برخ//ي بداخالقيهاي انجامش//ده در تبليغات انتخاباتي انتقاد و خاطرنشان كردند: در تبليغات و مناظرات حرفهايي زده شد و بداخالقيهايي انجام ش//د و دستگاههاي گوناگون كشور مورد اته//ام قرار گرفتن//د كه كاره//اي خوبي نبود. ايشان افزودند: گذشته، گذشته است و بايد به آنچه در انتخابات انجام ش//د، به چشم اغماض نگاه ش//ود و آن كارها تكرار نشود و ادامه پيدا نكند. رهبر انقالب اسالمي، همه ملت را به حلم توصيه كردند و افزودند: چه آن گروهي كه نامزد مورد نظرش//ان راي آورده و چه آن گروهي كه راي نياوردهاند بايد از خود ظرفيت و حلم نشان دهند و از بيظرفيتي و بيجنبگي پرهيز كنند. حضرت آيتاهلل خامنهاي خاطرنش//ان كردند: خوشبختانه امسال كساني كه در انتخابات موفق نش//دند، از خود ظرفيت نشان دادند، برخالف سال 88 كه عدهاي آن مشكالت را براي كشور بهوجود آوردند.

توج/ه به تولي/د و اش/تغال در دولت دوازدهم

اهميت ويژه دادن به توليد و اشتغال مسالهاي بود كه رهبر انقالب اسالمي در ادامه سخنانشان به دولت توصيه كردند و افزودند: رييسجمهور طبق قانون اساس//ي از امكانات گستردهاي در كشور برخوردار است كه بايد با استفاده از اين امكان//ات، ظرفيتها را بالفعل كنند و در عمل به وعدههاي داده ش//ده به مردم، هيچ درنگي انجام نشود. ايشان خاطرنشان كردند: در دولت دوازدهم بايد مس//ووالني كاري، فع//ال و توانا انتخاب ش//وند زيرا ناكارآم//دي در بخشهاي اقتصادي و غيراقتصادي به حساب ناكارآمدي نظام گذاش//ته خواهد ش//د، در حاليكه اين، بيانصافي اس//ت و نظام، كارآمد است. حضرت آيتاهلل خامنهاي با تاكيد بر اينكه بايد كش//ور در مقابل تحريمهاي آمريكا، مقاومسازي شود، افزودن//د: آمريكاييه//ا با وقاحت هر روز س//از جدي//دي عليه ملت اي//ران كوك ميكنند كه مس//ووالن بايد در مقابل آنها كش//ور را از همه جهات سياس//ي و اقتصادي مقاوم كنند. رهبر انقالب اس//المي خاطرنشان كردند: در مسايل جهاني بايد از مس//ووالن كشور، صداي واحد و قوي شنيده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.