ايران به اقدامات عربستان و متحدانش عليه قطر واكنش نشان داد

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياس/ي- دولت تدبير و اميد همواره بر تعامل سازنده، دوستانه و انسانمدارانه با فرهنگها و تمدنهاي گوناگون سراسر منطقه و جهان تاكيد كرده است و بر آن است تا مبتني بر اهداف و منافع مشترك و نيز با همكاري و رايزني نزديكتر در راستاي توسعه و ثبات منطقهاي گامهاي مستحكمتري بردارد. در شرايط حساس كنوني كه طرح هرگونه سوءتفاهم و اختالف جزئي ميتواند روابط دو دولت همسايه را با مشكالت گوناگوني مواجه سازد، تعامل و گفتوگو تنها ابزار نزديكي دولتهاي منطقه پيشروي دولتهاست و در اين ميان طرح مجمع گفتوگوي منطقهاي مبتني بر س//ازوكار گفتوگو و رفع سوءتفاهمات سياسي ميان كشورها، ميتواند نقشي مهم و اثرگذار در امنيت و صلح پايدار منطقه ايفا كند. پرواضح اس//ت كه جمهوري اس//المي ايران كه همواره خواهان خير و صالح كشورهاي منطقه بوده و اميدوار است با همكاري و مشاركت كشورهاي همسايه، ثبات و آرامش اين منطقه را تضمين كند، رابطه نزديك و صميمي با همه كشورهاي منطقه بهويژه قطر را فرصتي مغتنم براي دو كشور ميداند و تقويت مناسبات سياسي و اقتصادي با اين كشور دوست را ظرفيتي پراهميت و راهبردي براي برقراري، تثبيت و تضمين صلح، امنيت و ثبات پايدار در منطقه ميداند.

حاال ديپلماسي فعال ظريف باعث انزواي سعودي و تشكيل مثلث ايران در خليجفارس شده و آنچه امروز در تنشهاي عربستان با قطر مشاهده ميكنيم به دليل رفتار اعتدالي دوحه در پرهيز از حركت در مدار رفتار خصمانه سعودي است. كشورهاي كويت و عمان بهطور سنتي داراي روابط خوبي با ايران بودهاند و حاال با اضافه شدن قطر، عمال شوراي همكاريهاي خليجفارس با چالش جدي مواجه خواهد شد. ادامه تدبير ديپلماسي ظريف اقدامي است كه ضمن انزواي سعودي موجب ايجاد محدوديت مانور براي ناوهاي آمريكايي خواهد شد.

بهدنبال قطع رابطه چهار كشور عربستان، بحرين، امارات و بحرين با قطر و همراهى ليبي، يمن و مالديو با اين اقدام و اعمال تحريمها و محدوديتهاى مرزي زمينى، دريايى و هوايي عليه قطر، ايران نسبت به اين تحوالت واكنش نش//ان داد. س//خنگوي وزارت امور خارجه راهحل اختالفات ميان كشورهاي منطقه و از جمله اختالف فعلي ميان سه دولت همسايه قطر با اين كشور را تنها از طريق روشهاي سياسي و مسالمتآميز و گفتوگوهاي شفاف و صريح ميان طرفين دانست. قاسمي با اشاره به تنشهاي به وجود آمده ميان برخي همسايگان جنوبي در خليجفارس گفت: جمهوري اسالمي ايران با ابراز نگراني از تحوالت اخير در روابط برخي كشورهاي همسايه جنوبي خود در خليجفارس و اظهار اميدواري نسبت به حل و فصل آن، بر نكات زير به عنوان مواضع ثابت و اصولي خود تاكيد ميكند:

- افزايش تنش در روابط ميان دولتهاي همجوار در شرايطي كه منطقه و جهان همچنان از تبعات گسترده بحران تروريسم و افراطگرايي و تداوم اشغال فلس//طين توسط رژيم صهيونيستي رنج ميبرد به سود هيچيك از دولتها و ملتهاي منطقه نبوده و مصالح همگان را تهديد ميكند. جمهوري اسالمي ايران از همه همس//ايگان درگير در اختالفات ج//اري در جنوب خليجفارس ميخواهد با عبرتآموزي از تجارب تلخ منطقه، دوري از احساسات و رجوع به عقالنيت و تدبير، ضمن حداكثر خويشتنداري، در جهت كاهش تنش و بازگشت به آرامش حركت كنند.

- راهحل اختالفات ميان كشورهاي منطقه و از جمله اختالف فعلي ميان سه دولت همسايه قطر با اين كشور، تنها از طريق روشهاي سياسي و مسالمتآميز و گفتوگوهاي شفاف و صريح ميان طرفين امكانپذير است.

است. استفاده ابزاري از تحريم در جهان به هم پيوسته كنوني ضمن ناكارآمدي، امري مذموم، مردود و غيرقابل پذيرش

- حفظ حاكميت ملي و تماميت ارضي دولتهاي مستقل و عدم مداخله در امور داخلي آنها و احترام به مرزهاي شناخته شده بينالمللي، اصول بنيادين و شناختهشده حقوق و روابط بينالملل است كه بايد توسط همه طرفها محترم شمرده شود.

خبر ديگر اينكه معاون سياس//ي دفت//ر رييسجمهور به تحوالت پيرامون قطر و تحركات تازه عربستان سعودي، بحرين، امارات و مصر عليه اين كشور واكنش نشان داد.

حميد ابوطالبي در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت: »نوشته بودم دوران ائتالفسازي و برادر بزرگتري به پايان رسيده و سلطهگري سياسي، قبيلهبازي امنيتي، اش//غال و تجاوز نتيجهاي جز بيثباتي دربر ندارد. امروز مينويسم زمان تحريم نيز به پايان رسيده و قطع رابطه ديپلماتيك، بستن مرزه//ا، محاصره كش//ورها، اخراج از همان ائت//الف ...و راه خروج از بحران نيست. سوال اين است چگونه كشوري كوچك توانسته سرنگوني حكومت قانوني بحرين، حمايت از داعش و القاعده و افراطگري در صحراي س//ينا و شكاف در ائتالف را رقم بزند؟ شكاف و فروپاشي ائتالف نخستين نتيجه رقص شمش//ير در رياض است؛ نميتوان يك جا با شمشير رقصيد و جاي ديگر به معاشقه پرداخت! جاي برادر بزرگتر عوض شده است!؟ عربستان، مصر، امارات و بحرين كه در برابر كشوري كوچك به اين ميزان شكنندهاند! راهي جز دموكراس//ي در داخل و گفتوگ//و در منطقه ندارند؛ عصر قبيله پايان يافته است.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.