نميپذيريم هر كس در هر شهر با سليقه خود با زندگي مردم بازي كند

Jahan e-Sanat - - News -

رييسجمهور با گراميداشت ياد حضرت امام خميني )ره( و تاكي//د بر اينك//ه همه ما بايد راه امام را بياموزيم و مسير او را طي كنيم، از همه اعضاي دولت يازدهم خواست هيچ فرصتي را براي خدمت به مردم از دس//ت ندهند و بر تالشهاي خود براي انجام مس//ووليتي كه مردم بزرگ ايران بر دوش دولت گذاشتهاند، بيفزايند.

ب//ه گ//زارش پايگاه اطالعرس//اني رياس//تجمهوري، حجتاالسالم حسن روحاني شنبهشب و در مراسم ضيافت افطار با وزرا، معاونان، اس//تانداران و روساي سازمانهاي دولتي گفت: شايد بعضيها بگويند دولت يازدهم در آخرين روزهاي فعاليتش است اما حتي اگر فقط يك روز هم وقت باقي مانده باش//د، بار مسووليت آن برعهده ماست. خيلي كارها را در همين روزهاي پاياني دولت يازدهم ميش//ود، انجام داد. روحاني با بيان اينكه امام راحل در همه حال به خداوند اتكا داشت، گفت: سال 43 با وجود آنكه امام تازه از زندان آزاد ش//ده بود، بدون هيچ همراه و ترسي در قم تردد ميكرد. هيچ ترسي در وجود امام نبود چراكه ايمان به حق وجود او را فراگرفته بود و از همين رو توانست در سختترين برهههاي تاريخي به پيروزي برسد.

رييسجمهور با تاكيد بر اينكه ما بايد راه امام را بياموزيم و مس//ير او را طي كنيم، تصريح كرد: مردم بار مسووليت بسيار س//نگيني برعهده ما گذاش//تهاند. تكتك ما بايد س//نگيني بار 24 ميلي//ون راي مردم را بر دوش خودمان احساس كنيم. البته ما فقط در قبال 24 ميليون نفري كه به ما راي دادند مسوول نيستيم بلكه در قبال 16 ميليون نفري كه به ما راي ندادند و همه كس//اني كه حتي اصال راي ندادند هم مسوول هستيم.

روحاني با اش//اره به اينكه شعار ما اين بود كه در نيمه راه نميمانيم، گفت: ما گفتيم راهي را كه آمدهايم، ادامه خواهي//م داد و مردم به اين ش//عار و حرف ما راي دادند. راي مردم به وضعيت نبود كه بهترين شرايط كشور باشد بلكه راي مردم به مسير دولت بود.

آنچ//ه من از راي مردم ميفهمم، آن اس//ت كه مردم به ما گفتند مس//يري كه انتخاب كرديد درس//ت بوده و هم//ان را ادامه دهي//د. روحاني تاكيد ك//رد: مردم ايران نهتنه//ا آزادي بيان ميخواهند بلكه در حركت اجتماعي، انتخاب ش//غل و مس//ايل فرهنگي نيز بايد آزادي داشته باش//ند چراكه اين شعار انقالب است. روحاني با اشاره به اينكه مردم فضاي امنيتي نخواس//ته بلكه جامعه و فضاي ام//ن را مطالبه ميكنند، افزود: مردم ما زندگي پرتنش و تشنج نميخواهند بلكه ميخواهند امنيت را براي آنان در جامعه حفظ كنيم.

رييسجمهور با بيان اينكه ملت ايران پذيرفته است كه تنها يك رهبر و قانون اساسي در كشور وجود دارد، اظهار داش//ت: ما نميپذيريم كه هر كسي در هر شهري ادعاي رهبري مردم را داشته باشد و بخواهد با قانون و سليقه خود با زندگي مردم بازي كند چراكه معتقديم آرامش مردم در صورتي امكانپذير است كه هر روز قانون را عوض نكرده و زندگي مردم را تغيير ندهيم.

روحاني ب//ا تاكيد بر اينكه هيچكس در كش//ور باالتر از قانون نبوده و اصل بر قانونگرايي اس//ت، گفت: كشور متعلق به ملت بوده و مردم كه با ش//ور پاي صندوقهاي راي آمدهاند ميدانند كه با يك انتخابات و طي چهار سال همه مشكالت حل نخواهد شد.

روحاني با بيان اينكه آراي همه مردم براي ما محترم و گرامي بوده و در برابر آن سر تعظيم فرود ميآوريم، گفت: 24 ميليون نفري كه در پاي صندوق مسير خود را بهعنوان اكثريت انتخاب كردند براي ما هيچ تفاوتي با ديگر افرادي كه راههاي ديگري انتخاب كردند ندارند.

البته ش//يوه مديريت كش//ور بر مبن//اي نظر اكثريت خواهد بود.

رييسجمهور با بيان اينكه در چهار سال دولت يازدهم به داليل مختلف نس//بت به مسووالن و نمايندگان دولت در استانها سختگيري نكرديم، گفت: همه افراد زحمات بسياري كشيدند و هيچكس نيست كه از دولت دفاع نكرده باشد اما در اين بين همه يكسان نبودند بلكه بعضي افراد ب//ا همه توان به ميدان آمدند و زماني كه به دولت حمله ميش//د با همه وجود دفاع ميكردند. روحاني افزود: دفاع از دولت، دفاع از راي مردم و اكثريت مردم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.