بررسيگزارشكميسيونامنيتمليازبرجام

Jahan e-Sanat - - News -

خانه ملت- عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي گفت: گزارش كميسيون امنيت ملي از برجام در نشست امروزبررسيميشود.شهروزبرزگركلشانيافزود:براساسمصوباتمجلس كميسيون امنيت بايد هر شش ماه گزارشي از حسن اجراي برجام ارائه دهد. به اين دليل اعضاي كميسيون هفته جاري در نشستي اين موضوع را بررس//ي ميكنند. نماينده مردم س//لماس در مجلس دهم ش//وراي اسالمي اظهار داشت: پيش از اين پيشنويس دومين گزارش شش ماهه كميسيون مورد مطالعه قرار گرفته است و در نشست مجلس نقطهنظرات و پيشنهادات اعضاي كميسيون جمعآوري ميشود تا تدوين نهايي گزارش در دس//تور كار قرار گيرد. برزگر خاطرنشان كرد: دستور ديگري كه در برنامه كاري كميسيون قرار دارد، تعيين اعضاي هيات رييسه كميسيون است. وي تاكيد كرد: از آنجايي كه يكسال از شكلگيري مجلس دهم شوراي اسالمي ميگذرد بايد براي دومين سال تركيب هيات رييسه به راي گذاشته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.