حمايت چين از عضويت ايران در سازمان شانگهاي

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- چين اعالم كرد كه عضويت رسمي ايران در سازمان شانگهاي در اجالساينهفتهآستانهقزاقستانبررسيميشودوپكنازعضويتتهراندر اينسازمانحمايتميكند.معاونوزارتخارجهچيندربارهسفرشيجين پينگ، رييسجمهور چين به اين اجالس افزود كه ايران يكي از فعالترين كشورهاي عضو ناظر سازمان است. لي خويي الي با اشاره به اينكه اجالس در قزاقستان و روز هفتم ماه جاري ميالدي )71خرداد( شروع ميشود، تصريح كرد كه مساله بررسي عضويت ايران هم در آن مورد بحث خواهد بود. بنا به گفته مقام چيني، ايران براي ورود رسمي به سازمان تالش زيادي كرده و قرار استطرفيندربارهعضويترسميتهرانبحثوتبادلنظركنند.ويتاكيد كرد كه ايران براي چين از اهميت زيادي برخوردار است و پكن از عضويت رسمي تهران هم حمايت و هم استقبال ميكند. وي گفت اعضاي ديگر هم در اينباره بحث ميكنند و اجماع نظر دارند و براساس مقررات و رايزنيهاي مشترك مساله عضويت ايران به صورت جدي بحث خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.