امام)ره(فراترازجناحهايسياسياست

Jahan e-Sanat - - News -

خبرآنالين-سيدحسنخمينيدربارهمحبوبيتامامخميني)ره(گفت: امام زنده است. در همه عرصههاي سياسي شاگردان ايشان وقتي وارد عرصه ميشوند،تاثيرعميقيدرفضايجامعهميگذارند.زندهبودنامامبهايندليل است كه امام فراتر ار جناحها و احزاب سياسي است. يادگار امام راحل اظهار كرد: شهدا، دفاع مقدس، امام، اينها چيزهايي است كه اساسا متعلق به يك گروهويكجناحنيستند.بهجدنبايدبگذاريمكسيباورهايمردمرامصادره كند.رمزاينكهامامزندهاست،ايناستكهنگذاشتنداماممصادرهشود.حسن خميني ادامه داد: هر شخصي به اين مسايل و باورهاي مردم ورود كند بايد با آن مقابله كرد. ممكن است شخصي ناخواسته به اين عناصر ورود كند نبايد اجازهدهيم.ويباتاكيدبراينكهبههيچوجهانقالبمتعلقبهيكطبقهخاص نيست، ادامه داد: درست است كه همه اقشار در انقالب شركت ميكنند اما طبقهمحرومانومستضعفانارادتخاصيبهايشانداشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.