پيروزانتخابات،جمهورياسالميومردمهستند

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-سخنگويشوراينگهبانبابياناينكهنتيجهانتخاباترانبايدبه 16 ميليونيا32 ميليونمحدودكنيم،تاكيدكردكهانتخاباتنظامجمهوري اسالمي و مردم سربلند ايران اسالمي هستند. عباسعلي كدخدايي در كانال تلگراميخوددراينبارهنوشت:انتخاباتاخيررياستجمهوريدرايرانازابعاد مختلفي نيازمند تحليل و ارزيابي است اما آنچه بيترديد ميتوان ابراز داشت، اين است كه آزادي اين انتخابات و مشاركت گسترده مردم در آن قدر برجسته است به گونهاي كه با هر تحليلي ميتوان آن را ابراز اعتماد مجدد مردم به نظام اسالميدانست.ازاينرونتيجهانتخاباترانبايدمحدودكنيمبه61 ميليونيا 23 ميليون،بلكهپيروزياينانتخاباتبانتيجه14 ميليونيبايدارزيابيشودو قطعاپيروزاينانتخاباتنهجناحهاونهاشخاص،كهنظامجمهورياسالميو مردمسربلندايراناسالميهستندوايننكتهايمهمبودكهامروزموردتاكيد رهبربزرگوارانقالباسالميقرارگرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.