تولددوبارهوزارتخانههايجديدبالوايحدولت

Jahan e-Sanat - - News -

صداوسيما- معاون رييسجمهور در امور مجلس گفت: لوايح تفكيك س//ه وزارتخانه دولت، اين هفته به مجلس شوراي اسالمي ارسال ميشود. حسينعلي اميري افزود: اميدواريم اين لوايح با فوريت در مجلس مورد بررسي قرار گيرد و به تصويب برسد تا رييسجمهور، كابينه دوازدهم را براساس اين ساختار تشكيل دهد. وي اضافه كرد: در دولت مطرح شده است كه وزارت راهوشهرسازي به وزارتخانههاي »راهوترابري« و »مسكن و شهرسازي« تبديل شود. اميري گفت: همچنين قرار شد وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت به وزارتخانههاي »صنعتومعدن« و »بازرگاني« و وزارت ورزش و جوانان نيز به »وزارت ورزش« و »سازمان ملي جوانان« تبديل شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.