آهنگ رشد تندتر ميشود

دورنماي اقتصادجهان در سال ؛2017

Jahan e-Sanat - - News -

گروه اقتص/ادی- ایران که دومین اقتصاد ب//زرگ خاورمیانه را در اختی//ار دارد، ظرف یک س//ال گذش//ته قدمهایی جدی در سایه برجام برای دس//تیابی به رش//د تولید ناخالص داخلی پایدار برداشته است و ضمن کنترل شاخصهای کالن اقتصادی در داخل کش//ور، همچون مهار تورم و کاهش نرخ سود بانکی، توانسته است به واسطه گشایشهای حاصل شده در زمینه تولید و صادرات نفت خام با بهبودهای چشمگیری در زمینه توس//عه اقتصادی روبهرو شود اما در این میان چالشهایی پیش روی ایران است که شاید عمدهترین آنها توقف و کاهش رشد اقتصادی در سال آینده به واسطه تکمیل ظرفیت نفتی کشور و بازگش//ت به اوضاع عادی تولید و صادرات این ماده سیاه باشد.

در واقع در شرایطی که تولید و صادرات باالتر نفت پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، زمینه را برای بهبود رشد تولید ناخالص داخلی واقع//ی فراهم کرد، با این وجود کارشناس//ان و مجامع بینالمللی اقتصادی پیشبینی میکنند رش//د اقتصادی ایران در سال آینده با کاهشی جزیی روبهرو خواهد شد زیرا تولید نفت به وضع عادی باز میگردد و رش//د بخش غیرنفتی نیز مالیم خواهد ماند.

چالش اصلی در این بین ایجاد شرایطی برای ثبات پایدار اقتصادکالن و رش//د فضای کسب و کار کشور است. در مسیر توسعه، انجام اصالحات جامع و هماهنگ که به دنبال صیانت از دستاورد ت//ورم تکرقمی و باثبات باش//د، س//اماندهی و تقویت س//رمایه بانکها، طرحریزی سیاس//ت مالی در یک چارچوب مش//خص برای حمایت از اصالحات و اولویت بخشیدن به مسایل قانونی که س//رمایهگذاری خارجی را تسهیل میکند و همچنینکمکبهایجاداشتغالمولدوپایداربرای جوانان کشور، اهداف مذکور را محقق میکند.

در همین راستا بانک جهانی پیشبینی کرده است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در س//ال 2017 به چهار درصد برسد که نسبت به پیشبینیماهگذشتهاینبانکافت2/1 درصدی را نشان میدهد.

در این گزارش اش//اره شده است که ظرفیت مازاد محدود در تولید نفت و دشواری در دسترسی به فاینانس بر رش//د اقتصادی ای//ران تاثیرگذار است، اما عواملی شامل حساب جاری و موقعیت مالی قوی، عوامل جبرانکنندهای هستند که از دورنمای رشد پایدار حدود چهار درصد در فاصله سالهای پیش رو حمایت میکنند.

همچنیناینبانکدرگزارشخودباپیشبینی اوضاع اقتصاد جهانی در سالهای آتی، با اشاره به رشد فعالیت تولیدی و تجارت، بهبود اعتماد بازار و افزایش قیمتهای کاال، نرخ رشد مورد انتظار برای اقتصاد جهانی را بدون تغییر در نظر گرفت و اعالم کرد اقتصاد جهانی در سال میالدی جاری 2/7 درصد توسعه خواهد یافت. تحریمها،لطمهبهاعتمادسرمایهگذاران بان//ک جهانی در جدیدترین بهروزرس//انی گ//زارش دورنم//ای اقتصادی جهان//ی خود، پیشبینی کرد تولی//د ناخالص داخلی واقعی ایران در سال میالدی جاری حدود چهار درصد رشد خواهد یافت.

طبق پیشبینی این وامدهنده جهانی، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران چهار درصد در سال 2017 رشد خواهد کرد. با اینهمه نرخ پیشبینی شده در مقایسه با گزارش ژانویه بانک جهانی به میزان 1/2 درصد کاهش یافته است.

در جدیدتری//ن گزارش بان//ک جهانی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 2018 به میزان 4/1 و در سال 2019 به میزان 4/2 درصد پیشبینی ش//ده اس//ت که نسبت به ارقام پیشبینی ش//ده در گزارش ژانویه این وامدهن//ده، به ترتی//ب 0/7 درصد و 0/3 درصد کاهش داشتهاند.

اما بانک جهانی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2016 را 6/4 درصد برآورد کرد که نسبتبهگزارشقبلیاینوامدهنده8/1درصد بهبود نشان میدهد.

در گزارش بانک جهانی آمده است تحریمهایی که آمریکا در اوایل سال 2017 علیه ایران وضع کرد، ممکن است به اعتماد سرمایهگذاران خارجی لطمهبزند.

به گفته این بانک، در ایران که دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه است، ظرفیت مازاد محدود در تولید نفت و دش//واری در دسترسی به فاینانس بر رش//د اقتصادی این کشور تاثیر میگذارد. اما عواملی شامل حساب جاری و موقعیت مالی قوی، عواملجبرانکنندهایهستندکهازدورنمایرشد پایدار حدود چهار درصد در فاصله سال 2017 تا 2019 حمایت میکنند.

طبق گزارش بانک جهانی، فشار قیمتهای غذا به رش//د تورم در ایران کمک کرد و موجب دو رقمی ش//دن نرخ تورم در مارس سال 2017 ش//د، با این همه روند رشد تورم نسبت به نرخ ساالنه حدود 35 درصد در سال 2013 همچنان کاهش نشان میدهد. نرخرشداقتصادجهانی از س//وی دیگر بانک جهانی با اشاره به رشد فعالیت تولی//دی و تجارت، بهبود اعتماد بازار و افزایش قیمتهای کاال، نرخ رشد مورد پیشبینی برای اقتصاد جهانی را بدون تغییر نگه داشت و پیشبینی کرد اقتصاد جهانی در سال میالدی جاری 2/7 درصد توسعه خواهد یافت.

گفتنی است برای نخستین بار در چند سال گذش//ته اس//ت که پیشبینیهای ژوئن بانک جهانی نس//بت به پیشبینیهایی که در ژانویه منتشر شدهاند به دلیل افزایش ریسکهای رشد، کاهش پیدا نکردهاند.

بانک جهانی نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال 2017 را به میزان 2/7 درصد پیشبینی کرد که در مقایس//ه با نرخ 2/4 درصد برآورد شده برای سال 2016 افزایش نشان میدهد.

این در حالی اس//ت که نرخ رشد سال 2016 نس//بت به گزارش ژانویه به می//زان 0/1 درصد افزایش پیدا کرده است.

طب//ق گزارش بان//ک جهان//ی، اقتصادهای توس//عهیافته به خصوص ژاپن و اروپا نشانههای بهبود را نش//ان میدهد در حال//ی که بازارهای نوظهور جهان شامل چین، برزیل، مکزیک، هند، اندونزی، ترکیه و روسیه دوباره به پیشبرد رشد اقتصاد جهانی کمک میکنند.

جی//م یونگ کیم، رییس بان//ک جهانی، در بیانیهای اعالم کرد: در شرایطی که روند احیای شکننده اما واقعی در جریان است، کشورها باید از این فرصت برای اجرای اصالحات موسسهای و بازار به منظور جذب سرمایهگذاری خارجی و کمک به رشد پایدار در بلندمدت استفاده کنند.

بانک جهانی نرخ رشد مورد پیشبینی برای اقتصاد ژاپن در س//ال 2017 را ب//ه میزان 0/6 درصد نس//بت به گزارش ژانویه افزایش داد و به 1/5 درصد رساند. در حالی که پیشبینی کرد نرخ رشد منطقه یورو به 1/7 درصد خواهد رسید که 0/2 درصد نس//بت به پیشبینی این وامدهنده در ژانویه افزایش داش//ته است. در هر دو مورد، رشد صادرات و تسهیل پولی به حمایت از رشد اقتصادی کمک کرده است.

بانک جهانی همچنین اعالم کرد: رشد آمریکا نیز بهبود پیدا میکند، اما به دلیل رشد ضعیف این کشور در ابتدای سال که ناشی از کاهش هزینه مصرفی بود، نرخ رشد مورد پیشبینی برای آمریکا 0/1 درصد نسبت به گزارش قبلی تنزل یافت و 2/1 درصد اعالم شد.

نرخ رش//د مورد پیشبینی ب//رای اقتصاد چی//ن بدون تغییر مان//د و انتظار میرود نرخ رش//د اقتص//اد ای//ن کش//ور از 6/7 درصد در سال گذش//ته به 6/5 درصد در سال میالدی جاری کاهش پیدا کند. طبق پیشبینی بانک جهانی، صادرکنندگان کاال ش//امل آرژانتین، برزیل، نیجریه و روس//یه شاهد پایان رکود و از سرگیری رشد مثبت در سالجاری خواهند بود، اما بانک جهانی هشدار داد محدودیتهای تجاری جدید ممکن است روند رشد تجارت را که به نفع بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته و در حال توسعه است مختل کند.

در این گزارش به این نکته اش//اره ش//ده که محدودیتهای جدید تجارت میتواند، موجب خارج شدن روند بهبود اقتصاد جهانی از مسیر خود شود که بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه متضرر خواهند شد؛ ضمن اینکه این روند بیشتر در اقتصاد چین و کشورهای آسیایی تاثیرمیگذاردودرپیشگرفتنسیاستحمایتی از سوی آمریکا، اقدامات تالفیجویانهای را از سوی کشورها به همراه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.