حکمپلمب49 لیزینگ

Jahan e-Sanat - - News -

فعالیت گسترده لیزینگهای غیرمجاز منجر به صدور حکم پلمب 94 مورد از این شرکتها شد این در حالی است که تعداد شرکتهایی که به نام لیزینگ در مرجع ثبت شرکتها ثبت شدهاند، به 300 واحد میرسد و از این تعداد نیز 50 واحد توانستهاند مجوز فعالیت دریافت کنند.

گفتنی است لیزینگها یا شرکتهای واسپاری از جمله محلهای تامین مالی در حوزههای اقتصادی به شمار میروند که طی سالهای اخیر تعداد زیادی از آنها در سراسر کشور رشد کرده و فعالیت میکنند اما در بین آنها کمتر دیده میشود شرکتهایی که با مجوز رسمی از بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارت بر آنها فعال باشند.

تازهترین اعالم بانک مرکزی حاکی از این امر است که تعداد شرکتهایی که به نام لیزینگ در مرجع ثبت شرکتها ثبت شدهاند، به 300 واحد میرسد. از این تعداد نیز 50 واحد توانستهاند مجوز فعالیت دریافت کنند.

اما حدود 94 شرکت لیزینگ هم به صورت غیرمجاز فعالیت میکردهاند که از سوی بانک مرکزی به نیروی انتظامی معرفی شدهاند تا پلمب آنها انجام شود. مابقی003 واحدهموضعیتمشخصیندارندبهطوریکهیافعالیتنمیکنند یا اینکه در آدرسهایی که هنگام ثبت اعالم کردهاند دیگر مستقر نیستند.

در حال حاضر تنها نام 27 مورد لیزینگ در وبسایت بانک مرکزی ثبت شده و نسبت به فعالیت آنها تضمین وجود دارد. این در شرایطی است که در پایان سال قبل این تعداد به 29 مورد میرسید که کاهش یافته است. به هر حال مجوز صادرش//ده برای موسس//ات اعتباری از جمله لیزینگها مدتدار صادر ش//ده و باید در زمان اتمام تمدید ش//ده و با قوانین حاکم منطبق شود. در این مسیر ممکن است بعد از بررسی بانک مرکزی، مجوز شرکت متقاضی مجددا صادر نشود.

برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز بر اساس نظر شورای امنیت ملی به گونهای است که بخشی از روند مقابله بر عهده بانک مرکزی و بخش دیگر بر عهده نیروی انتظامی است. به عبارت دیگر نیروی انتظامی موظف به شناسایی و معرفی موسسات اعتباری غیرمجاز به بانک مرکزی است و این بانک هم بعد از معرفی، فرآیند بررسی را انجام میدهد. اگر آنها قابلیت تطبیق و صدور مجوز را داش//تند، فرآیند به اتمام میرس//د در غیر این صورت پلمب این واحدها به نیروی انتظامی محول میشود. البته در مرجع قضایی علیه موسسات غیرمجاز و صرافیهای فاقد مجوز، اقامه دعوی نیز میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.