چرایی عدم پرداخت سود به کاسپینیها

Jahan e-Sanat - - News -

مدی//رکل نظارت بر بانکها و موسس//ات اعتباری بانک مرکزی با توصیه اینکه مردم به خاطر چند واحد س//ود بیش//تر در موسس//ات غیرمج//از س//پردهگذاری نکنن//د، گفت: پرداخت نش//دن س//ود به س//پردهگذاران تعاونیهای ادغام ش//ده در کاس//پین ب//ا نظر مراجع قضایی بوده است.

عباس کمرئی درباره اینکه س//پردهگذاران تعاونیهای ادغام شده در کاسپین میگویند که سود حسابهای آنها صفر شده است، اظهار داشت: اصل بحث این است که هشت تعاونی غیرمجاز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار منحل ش//دند، مراحل انحالل را نیز طی کردند و هر کدام هیات تصفیه دارند.

کمرئی با یادآوری اینکه این تعاونیها بدون مجوز بانک مرکزی کار میکردند، گفت: اینها س//ودهای باالیی به سپردههای مردم میدادند و چون تحت نظارت نبودند و سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمیگذاشتند، داراییها را به هر شکلی که میخواستند مصرف میکردند؛ یا تسهیالت میدادند یا ملک و داراییهای دیگر میخریدند.

وی ادامه داد: با مصوبه شورای پول و اعتبار این هشت تعاونی منحل شده موسسه جدیدی به نام کاسپین را شکل دادند و قرار شد بعد از انحالل کامل آنها کاسپین امور آنها را ساماندهی کند و پاسخگو باشد.

ای//ن مس//وول در بانک مرکزی تصریح کرد: اگ//ر در آن مقطع اصال کاسپینایجادنمیشد،چوناینتعاونیهامجوزیازبانکمرکزینداشتند سپردهگذاران باید از طریق مراجع قضایی شکایت میکردند.

به گفته کمرئی، به تازگی بانک مرکزی مجوز 20 شعبه را به کاسپین داده است که این شعب دارای کد هستند و روالی که درباره سایر بانکها و موسسات اعتباری رعایت میشود، برای آنها نیز طی شده است.

این مسوول در بانک مرکزی بار دیگر به مردم توصیه کرد به خاطر دو یا سه واحد درصد سود بیشتر در دام موسسههای غیرمجاز گرفتار نشوند و هر گونه اطالعات درباره موسسههای دارای مجوز را از پایگاه اطالعرسانی بانک مرکزی دریافت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.