تصویب2/01 میلیارددالرسرمایهگذاری خارجی در سال 95

Jahan e-Sanat - - News -

رییس سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی از جذب سه میلیارد و 140 میلیون دالر سرمایهگذاری مستقیم خارجی به کشور خبر داد.

محمد خزاعی با اش//اره به موضوع سرمایهگذاریهای خارجی اظهار داشت: در سال 95 بیش از 10 میلیارد و 200 میلیون دالر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی مصوب شد.

معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی درمورد میزان جذب این رقم از طرحهای مصوب، تصریح کرد: تا حدود یک ماه گذش//ته بالغ بر س//ه میلیارد و 140 میلیون دالر سرمایهگذاری مستقیم برای طرحها جذب شده است.

وی به فارس گفت: معموال برای استخراج میزان جذب سرمایهگذاری خارج//ی باید بانک مرکزی ارقام و اطالعات طرحها را به منظور واردات تجهیزات و امکانات و ماش//ینآالت از گمرک و همچنین تامین منابع مالی ارائه دهد.

خزاعی ادامه داد: قطعا رقم جذب سرمایه خارجی در روزها و ماه آینده بنابر اطالعات موجود افزایش خواهد یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.