پوتین درباره شام معروف با فلین؛ حرف زیادی نزدیم!

Jahan e-Sanat - - News - چالش

ایسنا- شرکت الکهید مارتین و بوئینگ به ترتیب با به دست آوردن 28 و 50 میلیارد دالر، از بزرگترین ذینفعهای قرارداد تسلیحاتی 110 میلیارد دالری دونالد ترامپ با عربستان به شمار میروند.

به نظر میرسد این دو شرکت تسلیحاتسازی بزرگ آمریکا، بزرگترین ذینفعهای قرارداد تسلیحاتی هنگفت دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا با حاکمان عربستان باشند. درآمد حدودا05 میلیارد دالری بوئینگ هم شامل فروشهای نظامی و هم تجاری میشود اما این شرکت دقیقا اعالم نکرده است چه چیزی را به فروش میرساند.

این شرکت در بیانیهای اعالم کرد: بوئینگ با عربستان سعودی یک سرمایهگذاری مشترک ایجاد کرده تا خدمات پایداری را برای طیفی از پلتفرمهای نظامی فراهم کند. یک سرمایهگذاری مشترک جداگانه نیز پشتیبانی نظامی و تجاری از بالگردها را تامین میکند. شرکت الکهیدمارتین هم حدود 28 میلیارد دالر از قرارداد تسلیحاتی آمریکا- عربستان نفع میبرد. این بسته تسلیحاتی شامل051 بالگرد بلکهاوک میشود. این شرکت همچنین کشتیهای جنگی ساحلی (LCS) به عربستان میفروشد. عالوه بر این سامانه ضدموشکی تاد هم در لیست فروش به عربستان قرار دارد که میانجی آن، داماد ترامپ بوده است. طبق گزارش بیزنس اینسایدر، عربستان سعودی به دنبال روابط دفاعی و تجاری نزدیکتر با آمریکاست و تالش دارد اقتصاد خود را به فراتر از نفت بکشاند و ائتالفی را رهبری میکند که در حال جنگ در یمن است.

در حالی که تحقیقات همهجانبه درباره حمله تروریستی در لندن با شدت و حدت در جریان است، گروه »دولت اسالمی« مسوولیت این حمله را بر عهده گرفته است.

گروه تروریس//تی »دولت اسالمی« مسوولیت حملهای را پذیرفت که ش//امگاه ش//نبه، 3 ژوئن، در لندن هفت قربانی گرفت. این موضوع را تحلیلگرانی اعالم کردند که کارش//ان رصد کردن س//ایتهای افراطی در اینترنت اس//ت. آنان در این زمینه به انتشار اعالمیهای به زبان عربی در سایت اعماق استناد کردند که بلندگوی داعش است. داعش تاکنون بارها مسوولیت آن دسته از اقدامات تروریستی را نیز بر عهده گرفته است که عامالن آن مستقیما پیکارجویان این گروه نبودهاند بلکه از طریق ایدئولوژی این سازمان رادیکالیزهشده و به اقدام تروریستی دست زدهاند.

به موازات آن تحقیقات درباره این حمله به شدت در جریان است و پلیس در این رابطه چهار خانه در منطقه برکینگ را تفتیش کرده است. به گفته مقامات پلیس، اسامی عامالن این حمله تروریستی به محض برطرف شدن مالحظات تحقیقاتی و امنیتی، اعالم خواهد شد.

پیشتر در چارچوب تحقیقات 12 مظنون بازداشت شده بودند اما هنوز اعالم نشده که این افراد تا چه اندازه در حمله تروریستی اخیر دخیل بودهاند. یکی از این افراد در این میان دوباره آزاد ش//ده اس//ت. اگرچه پلیس لندن اصل را بر این نمیگذارد که افزون بر سه مهاجم کشتهشده، مهاجم دیگری نیز در این ماجرا دست داشته است، با این همه مارک رولی، ریی//س بخش ضدترور پلیس لندن اعالم کرد در تحقیقات آشکارا کار زیادی در پیش است. مراسمیادبودقربانیان شهردار لندن مراس//م یادبودی برای قربانیان این حمله تروریستی در پارک پاترزفیلد برگزار کرد. این پارک در نزدیکی پل لندن واقع ش//ده؛ جایی که مهاجمان روی آن با خودرو عدهای را زیر گرفتند.

دفتر ش//هردار لندن در فراخوان خود اعالم کرده: باید به جهان نشان دهیم مش//ترکا در برابر کسانی ایستادهایم که میخواهند به ش//یوه زندگی کردن ما آسیب برسانند. هرگز اجازه نخواهیم داد که این بزدالن پیروز شوند و هرگز مرعوب تروریسم نخواهیم شد. امروز نیز در سراسر کشور یک دقیقه سکوت برنامهریزی شده است.

در حمله تروریس//تی شامگاه شنبه گذشته، سه مهاجم احتمالی نخس//ت ب//ا خودرویی وارد جمعی//ت عابران روی الندنبریج شدند و عدهای را زیر گرفتند و سپس با کارد به مردم حمله کردند. در این حادثه هفت نفر کش//ته و حدود 50 نفر مجروح ش//دند. سه مهاجم احتمالی به ضرب گلوله

یورونیوز- والدیمیر پوتین در جریان مراسم شام در دسامبر 2015 خیلی مختصر با مشاور پیشین امنیت ملی دولت دونالد ترامپ صحبت کرده است.

رییسجمهور روسیه در مصاحبه یکشنبهشب گذشته با شبکه انبیسی آمریکا گفت مراسم شامی که مورد پرسش است را به یاد میآورد. او افزود: سخنرانیام را تمام کردم و بعد درباره برخی چیزها حرف زدیم. سپس بلند شدم و آنجا را ترک کردم. پوتین افزود: در واقع چندان با او صحبت نکردم. این حد آشنایی من با فلین است.

او در این مصاحبه گفت تنها بعد از مراسم آگاه شده است که فلین چه کسی است و اینکه او در بخش سرویسهای امنیتی است. عکس معروفی که والدیمیر پوتین و مایکل فلین را در کنار هم نشان میدهد به مراسم شامی به افتخار دهمین سالگرد تاسیس تلویزیون روسیه امروز (RT) در مسکو مربوط میشود. انتشار وسیع این عکس گمانهزنیهایی درباره احتمال ارتباط نزدیکان دونالد ترامپ با روسیه را مطرح کرده بود.

روسیه متهم است در انتخابات ریاستجمهوری سال 2016 آمریکا که به روی کار آمدن دونالد ترامپ انجامید، به نفع ترامپ دخالت کرده است. رییسجمهور روسیه در مصاحبه با انبیسی گفته هیچ مدرکی تاکنون ندیده است که گویای دخالت روسیه در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا باشد. پلیس کشته شدند.

به گفته مقامات بهداری بریتانیا حال 21 نفر از مجروحان وخیم اس//ت. در می//ان مجروحان دو آلمانی نیز به چش//م میخورند که به گفته وزیر کشور آلمان جراحات یکی از آنان شدید است. در این میان همچنین اعالم شد یکی از قربانیان این حمله شهروند کانادا بوده است.

این حمله، سومین حمله تروریستی در بریتانیا در عرض سه ماه گذشته است. اواخر ماه مارس مهاجمی در مرکز لندن پنج نفر را کشت. در تاریخ 22 می نیز یک عامل انتحاری در یک کنسرت موسیقی پاپ در منچستر مواد منفجره همراه خود را منفجر کرد و همراه خود 22 تن را به کام مرگ کشاند. طرح 4 مادهای نخستوزیر انگلیس نخستوزیر بریتانیا برای پیکار هر چه موثرتر با تروریسم طرحی ارائه داد. مبارزه ایدئولوژیک با افراطیون و راندن آنها از حوزههایعمومیازجملهپیشنهادهایاوهستند.21 مظنون شامل چهار زن در پیوند با حمالت لندن دستگیر شدند.

ترزا می پس از نشس//ت کابینه بحران یکشنبه گذشته، زیرگرفتن مردم و حمله به آنها با چاقو را ددمنشانه خواند و طرحی چهارمرحلهای برای مقابله با افراطگرایی و تروریسم ارائه کرد. طرح ترزا می برای پیکار با افراطیون به این شرح است: - بای//د به ایدئولوژی اس//المگرایانه غلبه کرد. ایدئولوژی شیطانی اسالمگرایان افراطی منادی نفرت، مبشر اختالف و مروج فرقهگرایی است. این ایدئولوژی بر آن است تا ارزشهای غربی همانند صلح و دموکراسی با اسالم در پیوند قرار نگیرند. ترزا می ایدئولوژی افراطیون را انحراف از اس//الم و انحراف از حقیقتخواند.

- فضای مجازی و محیط اینترنت نباید برای افراطگرایان محلی امن و بستر فعالیت باشد. این فضا باید بهینهتر کنترل ش//ود و مقرراتی داشته باشد که مانع تحرکات و ارتباطهای تروریستها شود.

- فضاهای امن که تروریس//تها بدان دست یافتهاند باید پس گرفته شوند. باید با اقدامات نظامی شبهنظامیان داعش در سوریه و عراق را عقب راند اما بریتانیا نیز جداگانه به یک راه مقابله نیاز دارد.

ترزا می گفت در بریتانیا بیش از حد نسبت به افراطگرایان مدارا به خرج داده شده و کار دشواری در پیش است تا آنها از جامعه و خدمات عمومی بیرون رانده شوند. احتماال منظور ترزا می از خدمات عمومی، مدارس این کشور است.

- استراتژی ضد ترور در بریتانیا باید بازنگری شود تا پلیس و نیروهای مس//لح همه ابزارهای ض//روری برای رویارویی با افراطیونرادردستداشتهباشند.طوالنیترشدنمدتحبس افراد مظنون به عملیات تروریستی یکی از این راهکارهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.