دوحه در تحریم دیپلماتیک

Jahan e-Sanat - - News - رویداد

عربس//تان س//عودی، مصر، بحرین و امارات متحده عرب//ی با وارد کردن ای//ن اتهام به قطر ک//ه باعث بیثباتی در منطقه میش//ود، روابط دیپلماتیک با این کش//ور را قط//ع کردند. این کشورها قطر را به حمایت از گروههای تروریستی متهم کردهاند. عربستان سعودی این خبر را اوایل صبح دیروز از طریق خبرگزاری رسمی این کشور منتشرکرد.

همزمان گزارش ش//ده اس//ت که یمن هم ارتباط خود را با قطر قطع کرده است. دولت عبد ربه منصوره//ادی، رییسجمهور یمن که مورد حمایت عربس//تان سعودی اس//ت، در جنگ با شورشیان حوثی است که کنترل صنعا، پایتخت و مناطقی دیگر از کشور را در دست دارند. قطر در واکنشی کوتاه به این اقدام آن را غیرموجه و بیاساس خوانده است.

همچنین به نقل از وزیر امور خارجه آمریکا که به سیدنی سفر کرده است، گزارش شده که وی در واکنش به این تحول از این کشورها خواسته است تا اختالفات خود را از طریق مذاکره حل و فصلکنند.

رکس تیلرسون گفت: ما همگی به تمامی طرفهای حوزه خلیج )فارس( تاکید میکنیم تا با یکدیگر بر سر میز مذاکره بنشینند و این اختالف نظرها را مورد بررس//ی قرار دهند. به نظ//ر ما تنها مس//اله مهم برای این کش//ورها همکاری و متحد ماندن اس//ت. وی ادامه داد: ما نمیخواهیم شورای همکاری خلیج )فارس( از هم بپاشد.

رکس تیلرسون در واکنش به اقدام عربستان سعودی و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس مبنی بر قطع روابط دیپلماتیک با قطر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این اقدام تاثیری در مب//ارزه علیه داعش خواهد داش//ت، گفت: فکر نمیکنم این بحران دیپلماتیک تاثیری بر مبارزه با داعش بگذارد.

ب//ه تازگی ترام//پ در جریان س//فر خود به عربستان س//عودی در حاش//یه نشست سران عرب با امیر قط//ر دیدار کرده بود. در این دیدار ترامپ با بیان دوس//تی میان دو کشور از روابط خیل//ی خوب میان دو طرف س//خن گفته بود. ریاض روابط دیپلماتیکش را با قطر متوقف کرده و مرزه//ای دریایی، هوای//ی و زمینی خود را به منظ//ور حفاظت از امنیت ملی در برابر خطرات تروریسم و افراطگرایی به روی این کشور بسته است. تیلرس//ون گفت که با وجود این بنبست دیپلماتیک، این روند تاثیر چندانی ندارد و یکی از مس//ایل مهم متحد بودن کشورهای منطقه برای مقابله با تروریس//م در س//طح منطقهای و جهانی است.

عربس//تان س//عودی گفت این حرکت برای حفاظت در برابر تروریسم و افراطگرایی الزم است. گفته میشود عربستان همه نیروهای قطری را از جنگ در یمن خارج کرده اس//ت. جنگندههای قطری در ائتالف عربستان علیه نیروهای حوثی در یمن شرکت میکردند.

به نظر میرس//د قطع رابطه با قطر در ادامه انتشار اظهاراتی به نقل از امیر قطر علیه عربستان س//عودی و در حمایت از ایران باش//د که هفته گذشته از خبرگزاری دولتی این کشور منتشر شد اما مسووالن قطری پس از ساعاتی این اظهارات را تکذیب و اعالم کردند که سایت خبرگزاری قطر هک شده بوده اس//ت اما رسانههای عربی خبر هک ش//دن این سایت را نپذیرفتند و با استناد به موضعگیریهای مشابه امیر قطر در سالهای گذشته موجی علیه قطر به راه انداختند که در روزهای بعد ادامه یافت و سرانجام به قطع رابطه با قطر منجر شد.

قطر اکنون عم//ال در محاصره قرار گرفته و نزدیکترین کش//وری که میتواند با آن ارتباط لجستیکی داشته باشد ایران است. این وضعیت فرصتی برای ایران فراهم میآورد.

جنج/البرس/راظهارتمنس/وببه امیرقطر

عربستان همه تماسهای زمینی، دریایی و هوایی با قطر را قطع و همه کش//ورهای برادر و دوس//ت را دعوت به چنین کاری کرد. همزمان مص//ر و امارات متحده عربی قطع روابط با قطر را در خبرگزاریه//ای دولتی خود اعالم کردند. پیشت//ر وزارت خارجه بحرین ط//ی بیانیهای گفت//ه بود روابط ب//ا قطر را قطع میکند و همه دیپلماتهای قطری باید ظرف 48 س//اعت این کشور را ترک کنند.

در بیانیه وزارت خارجه بحرین آمده است که شهروندان قطر باید ظرف دو هفته از بحرین بی//رون بروند. بحرین ه//م ترددهای هوایی و دریایی با قطر را قطع کرد. این کش//ور قطر را به تحریک رس//انهای، حمایت از فعالیتهای مسلحانه تروریس//تی برای انجام خرابکاری و گس//ترش هرج و م//رج در بحرین متهم کرد. امارات متحده عربی هم حمایت، تامین مالی و در آغوش گرفتن س//ازمانهای تروریستی، افراطگرا و فرقهگرا توسط قطر را از دالیل قطع روابط برشمرد. گفتنی است قطع رابطه با قطر منحصرا دیپلماتیک نیست بلکه این چهار کشور ورود شهروندان قطری را به خاک خود ممنوع و سفر شهروندان خود به قطر را نیز منع کردهاند. در اطالعیههای دولتهای عربستان سعودی و بحرین از ایران هم نام برده ش//ده و قطر متهم ش//ده که به گروههای مورد حمایت ایران برای اقدامات تروریستی در بحرین و همچنین قطیف و دمام )مناطق شیعهنشین عربستان سعودی( کمک میکند و اعضای آنها را در خاک خود پناه میدهد.قطربهصراحتمتهمبهحمایتهمزمان از اخوانالمس//لمین، داعش، القاعده، حزباهلل و حوثیها شده است.

تازهترین تحول در رابطه بین قطر و عربستان سعودی حدود دو هفته پس از آن رخ داده است که اظهارات منسوب به مقامات ارشد قطری در رابطه با عربستان سعودی دردسرساز شد.

حدود دو هفته قبل گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه ش//یخ تمیم، امیر قطر، از معامله تسلیحاتی میان عربستان و آمریکا و موضعگیری تن//د علیه ایران انتقاد ک//رده و وزیر خارجه هم سفرای کشورش را از عربستان و دیگر کشورهای حاش//یه خلیج فارس فرا خوانده است. خبرها را خبرگزاری دولتی قطر منتشر کرده بود اما بعد گفت کار هکرها بوده و آنها را تکذیب کرد.

دولت موقت لیبی نیز روابطش را با قطر قطع کرد. محم//د الدایری، وزیر خارجه دولت موقت لیبی گفت: لیبی تصمیم گرفته در همبستگی با بحرین، عربستان، امارات و مصر روابطش را با قطر قطع کند. به این ترتیب این ششمین دولتی اس//ت که به کمپین قط//ع روابط با قطر ملحق میش//ود. این در حالی است که وزارت خارجه قطر در بیانیهای به این موضعگیری کشورهای عرب حوزه خلیجفارس واکنش نشان داد و اعالم کرد: متاسفیم که این چهار کشور در این مرحله چالشی مهمتر از هجمه علیه قطر نیافتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.