یمن در آستانه فاجعه

Jahan e-Sanat - - News -

بنا بر ارزیابی سازمان ملل، روزانه سه تا پنج هزار مورد جدید ابتال به وبا در یمن ثبت میشود. یونیسف پیشتر نیز یمن را با توجه به قحطی و شیوع بیماری، کشوری در آستانه فاجعه ارزیابی کرده بود.

مدیر بخش خاورمیانه یونیسف، شنبه گذشته با اشاره به خطر شیوع سریع وبا در یمن اعالم کرد که در این کشور روزانه سه تا پنج هزار مورد ابتالی جدید به این بیماری ثبت میشود. گیرت کاپلر گفت، فقط در ماه گذشته (2017یم) حدود 70 هزار مورد مش//کوک به ابتال به وبا در 19 منطقه از 22 منطقه این کشور ثبت شده است.

کاپلر جمعه گذش//ته گفته بود که از این تعداد 600 نفر، از جمله بیش از 100 کودک، جان خود را از دست دادهاند. این در حالی است که کارشناسان شمار واقعی قربانیان وبا در یمن را بسیار بیش از آمار رسمی ارزیابی میکنند. گیرت کاپلر ابراز نگرانی کرده است که موارد ابتال به وبا بتواند در صورت نرسیدن کمکهای الزم، هر 14 روز تا دو برابر افزایش یابد و به 130 هزار و سپس به حدود003 هزارموردبرسد.مدیربخشخاورمیانهیونیسفتاکیدکردهاست،در چنین شرایطی وبا میتواند چنان گسترش یابد که حتی از مرزهای یمن گذشته و به تمام کشورهای همسایه این کشور جنگزده سرایت کند.

این مقام سازمان ملل با اشاره به خطر کنترلناپذیر شدن وبا در چارچوبهای مرزی، ابراز امیدواری کرده که شیوع تهدیدآمیز این بیماری بتواند توجه مردم را به یمن جلب کند. کاپلر گفته است، بسیاری از بیماران حتی توان مالی مراجعه به مراکز درمانی را ندارند.

مدیر بخش خاورمیانه یونیسف که به تازگی از سفر پنج روزه به صنعا، پایتخت یمن بازگشته است، میگوید، در کنار قحطی و گرسنگی، استفاده از کودکان در جنگ و افزایش کار کودکان، شیوع وبا تازهترین بالی یمن است. به گفته کاپلر، یمن یکی از بدترین نقاط جهان برای کودک بودن است. بیماری واگیر وبا که با تهوع و اسهال شدید همراه است، بهویژه کودکان، سالمندان و بیماران را با خطر مرگمواجهمیکند.سازمانبهداشتجهانیدرماهاکتبرسال6102 نخستین موارد ابتال به وبا در یمن را گزارش کرد.به گزارش سازمان ملل متحد، حدود دوسوم جمعیت یمن از دسترسی به آب آشامیدنی پاکیزه محروماند. آب آلوده یکی از عوامل انتقال و شیوع وباست. این در حالی است که تنها شمار اندکی از تاسیسات و مراکز بهداشتی یمن قادر به فعالیت هستند.

طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی، 7/6 میلیون نفر از شهروندان یمن در مناطقی زندگی میکنند که خطر شیوع وبا و ابتال به این بیماری بسیار باالست. بیماری واگیر وبا در حالی بر یمن سایه افکنده که این کشور از سه سال پیش درگیر جنگ داخلی اس//ت. جنگ یمن از سال 2014 میالدی تاکنون حدود 10 هزار قربانی گرفته، حدود سه میلیون آواره بر جای گذاشته و نظام بهداشتی و اقتصاد این کشور را ویران کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.