نمیخواهیمنیروهایمانخارجازمرزهابجنگند

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-نخستوزیرعراقتاکیدکردکهکشورشنمیخواهدنیروهایش خارج از مرزها بجنگند. در بیانیه رسمی دفتر حیدر العبادی آمده است، حیدر العبادی عصر یکشنبه با گروهی از شخصیتهای دینی از جمله مسووالن اداره اوقاف شیعه و سنی و شخصیتهای دینی دیگر دیدار کرد و حلول ماه مبارک رمضان را که وحدت و یکپارچگی را تقویت میکند تبریک گفت. حیدر العبادی گفت که دولتش تمایل ندارد نیروهای عراقی خارج از مرزها بجنگند. العبادی همچنین گفت: عراقیها در زمینه مبارزه با تروریسم با هم یکپارچه شده و در این زمینه پیروز شدند. پیروزیهای زیادی به دست آوردیم و در دروازههای پیروزی نهایی هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.