ارتش سوریه در مرزهای رقه با حلب

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-روزهایاخیرشاهدشتابدرعملیاترقهبودهایم.اینآهنگسریع پیشروینیروهایکردسوریهدرپیدریافتتجهیزاتنظامیواسلحهازآمریکا بوده است. نیروهای کرد سوریه روز گذشته سومین سد رود فرات را به تصرف خود درآوردند. اما از آن طرف ارتش سوریه بعد از تسلط بر شهر المسکنه به کرانههای رود فرات و دریاچه االسد رسیده است و به نوعی میتوان گفت، آن همیکپایعملیاترقهشدهاست.نیروهایدموکراتیکسوریهیکشنبهگذشته سدالبعثرودفراتراازداعشپسگرفتند.اینجدیدترینپیشرفتمیدانی است که در مسیر خود به سمت شهر رقه رقم زدهاند. این پیشرفت بعد از آن است که بیش از سه هزار نیرو را به این منطقه گسیل کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.