ادامهسرکوبمعترضانونزوئالباگازاشکآور

Jahan e-Sanat - - News -

یورونیوز- راهپیمایی فع//االن و ناراضیان در ونزوئال در اعتراض به کمبود غذا و دارو در پایتخت مجددا با گاز اشکآور و ماشینهای آبپاش پلیس ضد شورش مواجه شد. اپوزیسیون ونزوئال، نیکالس مادورو و دولت او را مس//وول بحرانی میدانند که در دو ماه اخیر به تظاهرات وسیع در سراسر کشور و به ویژه در کاراکاس پایتخت دامن زده است. راهپیمایی اعتراضآمیز فعاالن و ناراضیان در پایتخت ونزوئال یکبار دیگر با مداخله پلیس ضد شورش متوقف و به خشونت کشیده شد. صدها نفر از فعاالن و ناراضیان ش//نبه گذشته در کاراکاس با کوبیدن بر ظرفهای خالی به کمبود مواد غذایی و دارو در ونزوئال اعتراض کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.