ترامپ تغییرات آب و هوایی را قبول دارد

Jahan e-Sanat - - News -

CBB-سفیرآمریکادرسازمانمللمتحدمیگویدرییسجمهورآمریکا باور دارد که آب و هوای زمین درحال تغییر است و قبول دارد که آالیندهها بخشی از این معادله هستند. نیکی هیلی گفت دونالد ترامپ میداند که این کشور باید در برابر این موضوع احساس مسوولیت کند و این کاری است که ما خواهیمکرد.تصمیمترامپبرایخروجازموافقتنامهاقلیمیپاریسدرپنجشنبه گذشتهبامحکومیتبینالمللیروبهروشد.بهاینترتیبآمریکایکیازفقطسه کشوری است که در خارج از چارچوب پیمان پاریس قرار میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.