وزیر خارجه آلمان وارد آنکارا شد

Jahan e-Sanat - - News -

دویچه وله- وزیر امور خارجه آلمان برای گفتوگو با مقامات ترکیه دیروز وارد آنکارا شد. زیگمار گابریل اظهار کرد: یکی از دالیل این سفر عادیسازی روابط میان دو کشور است. به آنکارا آمدهام چون میخواهم تمام اقدامات الزم و ممکن را برای بهبود روابط انجام دهم.

گابریل دیروز با مولود چاووش اوغلو همتای ترکیهای خود دیدار داشته و به حل اختالفات دو کشور پرداخت. وی پیش از سفر به آنکارا اعالم کرد: در این سفر درباره اخذ مجوز برای گروهی از نمایندگان پارلمان آلمان در مورد بازدید از پایگاه هوایی اینجرلیک گفتوگو خواهم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.