مالقات مرسی با خانوادهاش پس از 4 سال

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-خانواده رییسجمهور پیشین مصر بعد از گذشت بیش از چهار سال برای اولین بار توانستند با وی در زندانی واقع در جنوب قاهره مالقات کنند. عبداهلل پسر محمد مرسی گفت، مادر و خواهرش موفق شدند با مرسی در زندان طره واقع در جنوب قاهره دیدار کنند. وی با بیان اینکه این مالقات نزدیک به یک ساعت به طول انجامید و مرسی از اوضاع مطلع شد، گفت، حال پدرش خوب است. وکیل مرسی نیز در این مالقات سه نفره حضور داشت و آن را آغاز خوبی دانست که امیدوار است ادامه یابد. وی جزییات بیشتری در مورد این مالقات مطرح نکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.