رويكرد بورس در فصل مجامع

Jahan e-Sanat - - News - بينالملل

ش//اخص بورس اوراق به//ادار همانند ديگر هفتههايسالجاري،مثبتبودوازرقم443/08 بهرقم315/08 رسيدورشدماليميراثبتكرد. هرچن//د در اين هفته ارزش و حجم معامالت با كاهش روبهرو و تعداد روزهاي منفي بيش//تر از هفتههاي قبل بود كه سه عامل را ميتوان براي توجيه وضعيت فعلي متصور شد. بهنام بهزادفر، مدير ام//ور اعضاي كانون كارگ//زاران و مدرس دانش//گاه ضمن بيان مطلب فوق در گفتوگو با سنا گفت: دليل اول وضعيت فعلي، انتظار اهالي بازار سرمايه به معرفي تيم اقتصادي كابينه دولت و برنامههاي اقتصادي در دولت دوازدهم است تا بتوان چش//مانداز مناسبي از وضعيت اقتصادي كشور در چهار سال آينده داشت. وي ادامه داد: دومين عامل وضعيت شرايط تكنيكالي شاخص بورساستكهرقم18هزاربرايشاخص،سقف تاريخي سهساله محسوب ميشود كه از اواخر سال 92 تاكنون، شاخص هيچوقت از اين رقم نتوانست عبور كند. در واقع براي سومين مرتبه شاخص به اين محدوده رس//يده است. مدير امور اعضاي كانون كارگزاران به سومين عامل تاثيرگذار در بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: حضور در فصل مجامع شركتها عامل موثر بعدي است و از آنجايي كه بعضي شركتها در ش//رايط ركودي قرار دارند، سهامدارانعالقهمندبهحضوردرمجمعودريافت سود تقسيمي نيستند. اين مدرس دانشگاه در پايان عنوان كرد: جهت رشد اقتصادي كشور و بازار سرمايه اولين اقدام مهم، اصالح نظام بانكي كشور است. در شرايط فعلي نرخ سود بانكي بين 15 تا 20 درصد و آخرين رقم اعالم ش//ده براي نرخ تورم كمتر از 10 درصد اس//ت. اين اختالف بين نرخ تورم و نرخ سود بانكي در كشورهاي ديگر بسيارپايينونزديكبهصفراستياحتيبهعنوان مثال در آمريكا و اروپا اين رقم حتي منفي است اما در كشورمان اين اختالف باالي 10 درصد است. وي افزود: در واقع در شرايط فعلي، بانكها رقيب همه بازارهاي موازي شدند و چنانچه اصالح نظام بانكياتفاقبيفتد،ميتوانپيشبينيكردكهرشد بازار سرمايه پايدار خواهد بود. دورنمايبازارسهام در همين حال حميد ميرمعيني، كارشناس بازار سرمايه در خصوص اينكه چرا واكنش بازار سرمايه به انتخابات كوتاهمدت بود به پولنيوز ميگويد: بازار واكنش خوبي نسبت به انتخابات داشته و شاخصها افت نكردهاند. درست است كه رش//د بورس دو يا س//ه روز بيشتر نبود اما اين رشد با پشتوانه بود. وي با بيان اينكه بازار سرمايه منتظر است تغييرات در آن ايجاد شود، گفت: بازار سرمايه منتظر معرفي كابينه جديد است. به گفته ميرمعيني، بايد ديد سياستهاي دولت در چهار س//ال آينده چگونه خواهد بود. اين كارش//ناس بازار سرمايه با بيان اينكه بازار س//رمايه تا زماني كه تغييرات اساس//ي نبيند، نميتواند واكنش نش//ان دهد، گفت: شاخص تورم، سياس//تگذاريهاي پولي و مالي، سطح روابط خارجي، روش بازارها، برنامههاي دولت براي نظام بانكي و نرخ سود بانكي و همچنين برنامهها براي صندوق توس//عه ملي از عواملي است كه در اين بازار تاثيرگذار است و در عمده اينها مشكالتي وجود دارد و حل اين مشكالت نيازمن//د برنامهريزي اس//ت. ميرمعيني افزود: درح//ال حاضر بازار به پختگي رس//يده و زود هيجانزده نميشود و شتابزده عمل نميكند و منتظر اخبار خوب ناشي از سياستگذاريهاي مديران اس//ت و تا زماني ك//ه دولت دوازدهم برنامههاي خود را اعالم نكند ش//اهد تغييرات بنيادي نخواهيم بود. وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا نقش بازار سرمايه در تامين منابع مالي كمرنگ است، ميگويد: اين موضوعي است كه ريشه تاريخي دارد و ميتوان گفت نقش بزرگي است كه به خوبي ايفا نشده. اين كارشناس بازار س//رمايه با بيان اينكه بهترين نقش بيشترين نقش را دارد، ميگويد: در ايران تا به حال برنامه مدوني براي اينكه نقش بازار سرمايه را در تامين بنگاههاي اقتصادي پررنگتر كنيم، نداشتهايم و اين ريشههاي تاريخي دارد. به گفته وي، در بسياري از كش//ورهاي دنيا بازار سرمايهمحور اس//ت و بيش از 08درصد بنگاههاي اقتصادي از طريق بازارهاي سرمايه تامين مالي ميكنند. وي در مورد اينكه چگونه ميتوان بازار سرمايه را جايگزين بازار پول كرد، ميگويد: بازار سرمايه اگر بتواند كاركردهاي اصلي خودش را به خوبي انجام بدهد و برنامه داشته باشد و از سويي ديگر در اين بازار نقش خوبي ايفا كند س//رمايهگذار خودش راهش را پيدا خواهد كرد. چالشهايكابينهتازه افزون بر اين، يك كارشناس بازار سرمايه با اشاره به بالتكليفي بورس گفت: معاملهگران منتظ//ر معرفي كابينه دول//ت جديد و اعالم سياستهاي دولت دوازدهم براي چهار سال آينده هس//تند تا شايد س//رانجام چرخ رونق اقتصادي در كشور به حركت درآيد و بورس از آن تاثي//ر پذيرد. محمد آقايي در گفتوگو با تس//نيم با اشاره به اينكه با مشخص شدن نتيجه انتخابات رياستجمهوري، معاملهگران در بورس شاهد افزايش تقاضاي سهام بودند كه به رشد شاخص منجر شد، گفت: عواملي مانن//د خوشبين//ي ب//ه ادامه رون//د كنوني سياستهاي خارجي و اجراي برجام از جمله موارد ايجاد اميدواري در ميان سهامداران در اين برهه زماني بوده است. اين كارشناس بازار سرمايه با موقت و گذرا بودن اين واكنش اظهار داشت: چيزي كه بورس به آن نياز دارد تا به رونق پايدار برس//د، رفع موانع توليد و كسب و كار و از مي//ان رفتن ركود اقتصادي اس//ت ك//ه اثر خود را بر عملكرد ش//ركتها خواهد داش//ت و موجب خروج بسياري از شركتها و صناي//ع از زيان ميش//ود. وي افزود: بر اين اس//اس زماني كه بحث اجراي برجام و ورود سرمايه خارجي به كشور مطرح ميشود بايد اقتصاد از پويايي مناس//ب و داشتن جذابيت ب//راي ورود خارجيها برخوردار باش//د. اين كارشناس بازار سرمايه اضافه كرد: همچنين ثبات اقتصادي يكي از مهمترين موارد در اين زمينه است؛ چراكه سرمايهگذاران براي كسب منفعت و بهرهمندي از س//ود مورد انتظار به اقتصاد و بورس كش//و ورود ميكنند و زماني كه مشكالتي همچون چند نرخي بودن ارز و ركود دامنگير اقتصاد باشد نبايد در اين زمينه اميدواري زيادي داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.