ريزش سياسي 6 درصدي شاخص بورس قطر

Jahan e-Sanat - - News - نگاه

پس از آنكه گروهي از كشورهاي عربي به رهبري عربس//تان اعالم كردند كه روابط ديپلماتيك خود با دوحه را قطع ميكنند، شاخص اصلي س//هام بورس قطر در آغاز معام//الت روز گذش//ته ب//ا افتي نزديك به ش//ش درصدي مواجه ش//د. به گزارش فايننشالتايمز، پس از آنكه گروهي از كشورهاي عربي به رهبري عربس//تان اعالم كردند كه روابط ديپلماتيك خود با دوحه را قطع ميكنند، شاخص اصلي س//هام بورس قطر در آغاز معام//الت روز گذش//ته ب//ا افتي نزديك به ش//ش درصدي مواجه ش//د. اواي//ل صبح روز گذش//ته، وزارت ام//ور خارج//ه عربس//تان اع//الم ك//رد، تصمي//م گرفته از خ//ود در برابر آنچه »تروريس//م و افراطيگ//ري« ميخواند دفاع كند. مصر، بحري//ن و امارات هم از اي//ن اق//دام عربس//تان تبعيت كردند. وزارت ام//ور خارجه قطر از اين تصمي//م »غيرموجه« ابراز تاسف كرده است. هرچند قطر به حمايت از برخ//ي از جنبشهاي اسالمي اذعان كرده، اما حمايت از تروريسم را رد ميكند. در بيانيه وزارت ام//ور خارجه قط//ر آمده اس//ت: »اين اقدامات غيرموجه و مبتني بر ادعاهايي است كه هيچ مبنايي در واقعيت ندارد.« شاخص س//هام بورس قطر روز گذشته در زم//ان انتش//ار اين خب//ر با افت 5/7 درص//دي مواجه ش//د. ديگر شاخصهاي سهام در كشورهاي منطق//ه بهطور عمده بدون تغيير بود. شاخص سهام دوبي تنها 0/6 درصد كاهش داشت در حالي كه شاخص س//هام ابوظبي افتي 0/3 درص//ديراتجرب//هك//رد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.