حقبیمهکارگراننیمهوقتمانندبیمهشدگان اجباریمحاسبهمیشود

Jahan e-Sanat - - News - دنیای خودرو

نمیتوان کتمان کرد که اقتصاد ایران سالهای بیش//ماری را از دس//ت داده، س//هم ما در اقتصاد جهان//ی نباید فق//ط تولید نفت باش//د و تردیدی نیس//ت جهان برای جب//ران به انتظار هیچکس نمیمان//د. اکن//ون ب//ه تکاپ//وی بیش//تری نیاز داریم ت//ا بتوانیم سالهای از دست رفته را سریعتر جبران کنیم.

اش//تغال تنه//ا از جادهه//ای بیش//مار تولید تحق//ق مییابد؛ جادههای//ی ک//ه میتوان//د از مس//یرهای ط//رح تکاپ//و، طرح کارورزی، مهارتآموزی و اشتغال در مناطق محروم و روس//تایی به سرمنزل مقصود برسد.

به واق//ع میتوانیم با رصد کردن برنامهه//ای اش//تغال که از س//وی دستگاههایمختلفپیگیریمیشود ش//اهدایجاداشتغالبهمیزان559 هزار نفر در سال 96 باشیم. بسیاری از مشاغل با سرمایههای اندک قابل حصول است.

ایجاد شغل، نظیر قلعهای است که باید از همه س//و برای تسخیر آن راهی گشود. این راه میتواند از طریق نوسازی صنایع سنگین تا شناس//ایی مزیتهای استانی و توسعه این مزیتها تا ایجاد شغل در مناطق روس//تایی و دورافتاده کشور باشد.

اش//تغال تنها با رون//ق تولید تحق//ق مییاب//د و در صورتی که فضای کسب و کار در کشور بهبود یابد فارغالتحصیالن دانش//گاهی نیازی نخواهند داش//ت به مدت یکس//ال با یکسوم دستمزد در ی//ک کارگاه به کارگرفته ش//وند و مهارتآم//وزی کنند.افزای//ش فروش نفت طی س//الهای اخیر و رف//ع تحریمه//ا بای//د منجر به توس//عه زیربخشه//ای مختلف اقتص//ادی ش//ود. رون//ق تولید، محوریترین موضوعی اس//ت که میتوان//د اش//تغال را در کش//ور گسترش دهد.

تح//والت ش//اخصهای بازار کار که از س//وی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتشار یافته، نش//ان میدهد، روند نزولی نرخ مش//ارکت اقتصادی زنان از سال 93 متوق//ف ش//د به ط//وری که تصمیم جمعی//ت غیر فعال زنان برای خ//ارج ماندن از ب//ازار کار تغییر کرد و بخشی از این جمعیت مصمم به یافتن شغل شد.

نرخ مش//ارکت اقتصادی زنان طی ی//ک روند صع//ودی از 12 درصد در س//ال 1393 به 14/9 درصد در سال 5931رسید، نرخ مش//ارکت اقتصادی م//ردان نیز در ای//ن دوره 1/6 درصد افزایش یافته است.

بررس//یهای آم//اری نش//ان میده//د، ن//رخ بی//کاری در رده سنی 51تا 29 سال به طور تقریب دو برابر نرخ بیکاری در کل کشور اس//ت، اگر چ//ه در تمامی دنیا و حتی کش//ورهای پیشرفته تعداد جمعی//ت بیکاران جوان نس//بت به رقم عمومی بیکاری آن کشور باالتر است نگاهی به آمارهای اشتغال اما ای//ن اختالف رقم در ایران بسیار نگرانکننده است. بر اساس استانداردهای بینالمللی، فاصله ن//رخ بی//کاری کل و جوانان باید 1/5 برابر باشد در صورتی که در ش//رایط فعلی این ن//رخ در ایران به بیش از دو برابر رس//یده است.

تولی/د خودروی الکتریک/ی خودران کوچک توسط آئودی

آئودی اخی//را تایید کرده که تکنول//وژی رانندگی خودکار آنها تا س//ال 2021 در مجموعهای کوچک از خودروهای آنها قابل استفاده خواهد بود. اکنون گزارشی منتش//ر شده که ادعا میکند کمپانی قصد دارد از این تکنول//وژی در یک مدل تولیدی کوچک و جمعوجور استفاده کند.

به گزارش خبرخودرو، وب س//ایت اتوکار میگوید این خودروساز آلمانی در حال برنامهریزی برای ساخت یک خ//ودروی الکتریک//ی کوچک مش//ابه با فولکس واگن اس//ت. این خودرو به تکنولوژی خودران آئ//ودی مجهز خواهد بود و تعداد کمی از آن س//اخته خواهد شد.

تولید در تعداد کم میتواند به معنی این باش//د که آئودی میخواهد از آن به عنوان یک بس//تر تس//تی و آزمایش//ی استفاده کند و اگر نتایج اولیه مثبت باشند، ممکن است آئودی این خودرو را به تولید انبوه برساند. در م//ورد نام مدل پیشبینیه//ای زیادی وجود دارد، برخی میگویند ممکن است این خودرو نامیده شود زیرا از نظر اندازه از کوچکتر است و یک پیشرانه الکتریکی دارد.

این خودروی الکتریکی احتمالی آئودی ممکن است روی پلتفرم نسل بعدی فولکس واگن آپ ساخته شود. هنوز مقامات کمپانی چیزی در مورد مش//خصات فنی آن نگفتهاند ولی فولکس فعلی یک پک باتری 18/7 کیلووات ساعتی لیتیوم یونی دارد که یک موتور الکتریک//ی با 80 اس//ب بخار نی//رو و 210 نیوتن متر گش//تاور را تأمین میکند. با این اوصاف، خودرو قادر اس//ت ظرف 12/4 ثانیه سرعت خود را از صفر به صد کیلومتر بر ساعت افزایش دهد و حداکثر سرعتی برابر آب 128 کیلومتر بر ساعت داشته باشد.

اگر این شایعات صحت داشته باشند، میتواند لقب کوچکترین خودروی تولید ش//ده توسط آئودی را پس از آئودی 50 که بین سالهای 1974 تا 1978 تولید میشد، به خود اختصاص دهد. در واقع افزای//ش جمعیت جوان موجب رش//د قاب//ل توجه عرضه نیروی کار در کش//ور شده که با رشد ناچیز تقاضای جذب نیروی کار بر عمق مش//کالت اش//تغال افزوده است.

بررس//یهای آم//اری نش//ان میدهد از سال 1393 با تغییرات جمعی//ت فعال، فض//ای جدیدی بر عرضه نیروی کار حاکم ش//ده ک//ه با س//الهای قب//ل متفاوت اس//ت. در این دوره روند کاهشی نرخ مش//ارکت متوقف شده است ب//ه گون//های که جمعی//ت فعال کش//ور طی یک روند صعودی از 32میلی//ون و 818 ه//زار نفر در سال 1393 به 52میلیون و 791 هزار نفر در س//ال 1395 رسیده اس//ت.نرخ مش//ارکت اقتصادی تصویر مش//ابهی با جمعیت فعال دارد. نرخ مش//ارکت اقتصادی در یک روند صعودی از 37/2 درصد در س//ال 1393 به 39/4 درصد

هیوندای تاریخ رونمای/ی مدل جدید کونا را اعالم کرد

ش//رکت هیوندای اعالم کرده که کراس آور کوچک جدید خود، کونا را روز 13 ژوئن مصادف با 23 خرداد رونمایی خواهد کرد.

این موضوع با انتش//ار آخری//ن مجموعه از تصاویر تیزر خودرو اعالم ش//د. اکنون مدتی است که تصاویر تیزر رس//می زیادی از این شاسیبلند کوچک کرهای جدید که پتانس//یل تبدیل شدن به رقیبی جدی برای نیس//ان ج//وک و پژو 2008 را دارد توس//ط هیوندای منتشر میشود.

در مورد طراحی ظاهری، چراغهای جلو و جلو پنجره آنکه امضای هیوندای است، ترکیبی زیبا را خلق کرده و توجه همه را به خود جلب میکند، طراحی داخل کابین نیز مشابه سایر مدلهایی است که در حال حاضر توسط این شرکت تولید میشود. هنوز هم جزییاتی در مورد مشخصات فنی این خودرو اعالم نشده است.

هر چند برخی منابع اشاره کردهاند که شانس اینکه کون//ا برخی از قطعات و همچنین موتورهای بنزینی و دیزلی و راقرضبگیردبسیارباالست،ترکیبی که به احتمال زیاد با یک سیستم چهار چرخ پیشران تکمیل خواهد ش//د. مدلهای پایه این خودرو احتماال گیربکس دستی خواهند داشت و مدلهای مجهزتر از یک جعبه دنده اتومات بهره خواهند برد.

نسل س//وم فولکس واگن توارگ در حال تست در اروپا دیده شده است.

این مدل جدید تغییر ظاهری زیادی در مقایس//ه با مدل کنونی ندارد که همین امر پوشش استتاری اندک در نمونه آزمون آن را توجیه میکند.

فولک//س واگن توارگ جدید از نظر ظاهری ش//بیه نس//خه کوچکتر از اطل//س هفت سرنش//ین به نظر میرس//د و دارای قسمت جلوی مشابه و نیمرخ نسبتا جعبهای ش//کل اس//ت. این خودرو به لطف چراغهای

و رینگه//ای آلیاژی نوین، عریضتر و مجللتر از قب//ل به نظر میرس//د. میتوان انتظار داش//ت زیر در س//ال 1395 افزایش یافته به طوری که ب//ه باالترین حد خود طی سالهای اخیر رسیده است.

افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به منزله افزایش اشتغال به تنهایی نیست بلکه افزایش این نرخ نشان میدهد تعداد مراجعان به بازار کار کشور، افزایش یافته است.

ب//ر اس//اس آخرین آم//ار طرح آمارگی//ری نی//روی کار مرکز آمار ایران، طی یک س//ال اخیر منتهی به سال 1395 بیش از یک میلیون و 90 هزار نفر وارد بازار کار شدهاند، با وجود آنکه به طور خالص تعداد 616 هزار فرصت جدید شغلی در مقایسه با سال گذشته ایجاد شده اما 474 هزار نفر بر تعداد بیکاران کشور افزوده شده و منجر به افزایش ن//رخ بی//کاری 12/4) درصد( در سال 1395 شده است. به عبارتی نرخ بیکاری باوجود افزایش تعداد شاغالن باز هم 1/4 درصد افزایش یافته است.

این وضعیت ناشی از آن است ک//ه در س//ال ،1395 افزای//ش جمعیت فعال، تاثیر مثبت افزایش قابل توجه تعداد ش//اغالن را در کاه//ش نرخ بیکاری خنثی کرده اس//ت.در گزارش//ی آمده اس//ت: تعداد شاغالن در سال 1395 در گروههای کش//اورزی 100 هزار نف//ر، در صنعت 53 ه//زار نفر و در بخ//ش خدمات 463 هزار نفر افزایش داشته است.

رش/د اقتصادی باید ناشی از کار و تولید باشد

نتایج مذکور حاکی از آن است که سال 95 رش//ته فعالیتهای گروههای کشاورزی پنج، صنعت 11/3 و خدمات 7/1 درصد نسبت به دوره مش//ابه سال 1394 رشد داشته است. رش//د گروه صنعت به ط//ور ع//ام ناش//ی از افزایش ص//ادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده است.

بازار کار ایران از س//ال 1393 ب//ه تدریج در ح//ال تغییر مثبت اس//ت و با وجود افزایش جمعیت فعال که پ//س از یک دوره رکود وارد بازار کار کشور شدهاند و باز هم با وجود باال رفتن نرخ بیکاری، انتظ//ار میرود نرخ بی//کاری در س//ال جاری به میزان 0/8 درصد کاهش یابد.

رش//د اقتصادی ناش//ی از کار و تولی//د را بای//د در برنامهه//ای اش//تغال که از س//وی برنامههای مصوب اش//تغال که در ش//ورای کاپوت این خودرو طیفی از موتورهای چهار س//یلندر و بنزینی و دیزلی تعبیه ش//ود. همچنین میتوان انتظار داشت که نسخه هیبریدی شارژی نیز برای این خودرو ارائه شود.

در حالی که توارگ قبال شاس//یبلند ممتاز در صدر خط تولید فولکس واگن ب//ود، اکنون این موقعیت به اطلس منتقل شده است. نسخههای مخصوص مسابقه ت//وارگ همچنین توانس//تهاند در مس//ابقاتی همچون

و حتی رالی داکار به موفقیت دست یابند. اکنون که توارگ به عنوان شاس//یبلند پرمیوم در خط تولید این خودروساز قرار دارد، ب//ا مدلهایی همچون بی ام و آئودی مرس//دسبنز ولکس//وس رقابتمیکند. توارگ اواخر سال جاری به عنوان مدل 2018 در اروپا به فروش خواهد رسید.

سوزوکی گرند ویتارا و سوزوکی کیزاشی جزو معدود شکستهای این خودروساز در بازار هند هستند اما با موفقیتویت//ارا اینخودروس//ازبهفروش خودرو در کالس پرمیوم اطمینان دارد.

بر اساس اخبار جدید گفته میشود که این خودروساز روی مجموعهای از شاسیبلندها از جمله رقیبی برای ماهیندرا وتاتاهگزاکارمیکند.

پنج منبع آگاه به این برنامه اعالم کرده اند که یک شاسیبلند بزرگ سوزوکی بر اساس نسل پنجم پلتفرم در دس//ت س//اخت اس//ت. مدیر ماروتی سوزوکی،

قب//ال در مورد این مدل صحبت و اظهار کرده بود که این خودروس//از به شاسیبلندهای بزرگت//ری در جایگاه باالتر از ماروتی ویتارا روی خواهد آورد. شاید این شاسیبلند نسخهای بزرگتر ازویتارا باس//هردیفصندلیوموتورهایی بزرگتر باشد.

ریی//س و مدیرعامل ماروتی س//وزوکی در پاس//خ به سوالی در مورد برنامه تولید این خودروساز اظهار داشت: »فرصته//ای خوبی برای تولی//د در این کالسها وجود رشد بیکیفیت فایده ندارد این اقتصاددان چنین رش//دی که منجر به اش//تغال نمیش//ود را »رش//د بیکیفیت« عنوان کرد و گفت: رش//د اقتصادی به دنبال افزایش رشد س//رمایهگذاری در کشور رخ میدهد.

به گزارش ایرنا زمینههای رونق کسب و کار در کشور بی انتهاست و میتوان در عرصههای گوناگون ب//رای رونق تولید دس//ت به کار ش//د. صنعت گردشگری از جمله راهکاری است که نه تنها میتواند در عرصههای زیرساختی )تجهیز راهآهن، خطوط هوایی، ساماندهی خط//وط جادهای، س//اخت هتل و رس//توران (...و منج//ر به ایجاد شغل شود بلکه با رونق خانههای بومگ//ردی، صنایعدس//تی، رونق فعالیتهای//ی در توس//عه م//واد غذایی و توس//عه صنعت فناوری اطالعات میتواند رونقی در فضای کسب و کار ایجاد کند.

رخداده//ای خوب//ی در حوزه اش//تغال طی چهار س//ال پیش رو باید در کش//ور تحقق یابد؛ بر اساس برنامه شش//م توسعه باید ساالنه 0/8 درصد از نرخ بیکاری کشور کاهش یابد و ساالنه حدود 059هزار شغل ایجاد شود.

چنی//ن گام ارزش//مندی در گرو هم//کاری همه دس//تگاهها اس//ت تا بتوان در پای//ان برنامه پنجساله شش//م توسعه کشور به نرخ بیکاری تکرقمی و در پایان دولت دوازدهم به نرخ بیکاری 9/2 درصدی دست یافت. دارد.« وی افزود: این خودروساز باید ابتدا به خوبی در این زمینه تحقیق کند و هنوز برای تصمیمگیری نهایی زود است. بر اساس این گزارش، این شاسیبلند جدید در سال 2020 به تولید خواهد رسید.

ماروتی سوزوکی درپی رشد فروش ساالنه خود به دو میلیون دس//تگاه تا سال 2020 است و به همین دلیل در پی کالسهای جدیدی اس//ت ک//ه بتوانند فروش خوبی را فراهم کنند.

همچنین این خودروساز روی ساختاری متمایز نیز کار میکند که بتواند اساس یک شاسیبلند کوچک و یکهاچ بک باشد اما فعال این پروژه در مراحل ابتدایی است و هنوز تصمیمی در مورد آن اتخاذ نشده است. کیا اپتیما مدل 2017 موفق به کسب امتیاز

از موسس//ه بیم//ه ایمنی جادهها در ایاالتمتحده شدهاست.

این امتیاز تنها به خودروهایی تعلق میگیرد که پس از ماه مارس سال 2017 ساخته شده اند و به سیستم پیشگیری از تصادف جلوی انتخابی و چراغهای جلوی

با کمک نور باال مجهز هستند. کیا اوپتیما مدل 2017 در هر پنج تس//ت تصادف امتی//از خ//وب را به خود اختص//اص داده در حالی که سیس//تم پیش//گیری از تص//ادف جل//وی انتخابی آن امتیاز برتر را کس//ب کرده است. این خودرو با تجهیز به چراغهای جلوی با کمک نور باال توانس//ت امتیاز خوب را در تس//ت چراغهای جلوی این موسسه کسب کند. موسسهبیمهایمنیجادههادرایاالتمتحدهبایددرهرپنجتست تصادفامتیازخوبراکسبکندکهشاملبرخورداندکازجلو، برخوردشدیدازجلو،تصادفازکنار،مقاومتسقفومحافظت سراست.همچنیناینخودروبایدامتیازپیشرفتهیابرتررادر پیشگیریازتصادفجلوکسبکند.درسالجدید،امتیازهای خوبیاقابلقبولنیزبهرتبهبندیهایتستچراغهایجلوی اینموسسهاضافهشدهاست.

ایلنا- مطابق قانون تامین اجتماعی، افراد دارای مشاغل نیمهوقت مانند منشیمطبپزشکانومعلمانحقالتدریسمشمولقانونتامیناجتماعی هستند و بیمه شده اجباری محسوب میشوند و کارفرما باید پس از کسر حق بیمه سهم بیمه شده و به اضافه سهم خود، حق بیمه آنها را به طور کاملپرداختکند.

ش//اغالن مش//اغل نیمهوقت مانند منشی مطب پزش//کان و معلمان حقالتدریس مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و بیمهشده اجباری محسوب میشوند و کارفرما باید پس از کسر حق بیمه سهم بیمهشده و به اضافه سهم خود، حق بیمه آنها را به طور کامل پرداخت کند.

طبقمواد23 111و قانونتامیناجتماعی،حقبیمهبایدبهماخذکل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت شود و این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمهای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد، کمتر باشد و بر همان اساس تعهدات پرداختی نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

کارفرم//ا باید طبق تکلیف قانونی مقرر در م//اده93 قانون و آییننامه اجرایی آن صرفنظر از نوع قرارداد کار و ساعات کارکرد روزانه، صورت مزد و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه کارکنان را با درج روزهای کارکرد و رعایت حداقل و حداکثر دستمزد روزانه تنظیم و به شعبه ذیربط تامین اجتماعیارسالکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.