اماواگرهایتشکیلنهادمستقلمعدنی

Jahan e-Sanat - - News -

عالی اش//تغال و ستاد فرماندهی اقتص//اد مقاومتی مصوب ش//ده است، انتظار داشت.

جامعهای که امی//د در آن در حال شکلگیری است باید بتواند پاسخگوی این امید باشد زیرا اگر جوانانی که با یافتن امید به سوی بازار کار گام برمیدارند در صورتی که باز هم با درهای بسته مواجه ش//وند خیلی زود رن//گ امید در اذهان آنان کمرنگ خواهد شد.

افزایش فروش نفت در صورتی ک//ه به رونق تولید نینجامد ادامه زندگی با درآمدهای نفتی اس//ت که دولت یازدهم چنین تدبیری را پیشه نکرده است.

فرش//اد مومنی،اقتص//اددان برجس//ته کش//ورمان معتق//د است،رشد اقتصادی که هماکنون تجرب//ه میکنیم به ط//ور عام به دلیل فروش نفت و گاز است که با رفع تحریمها رونق یافته است.

ایسنا-درحالیکهزمزمههایتفکیکشدنبخشهاییازوزارتصنعت، معدنوتجارتبهگوشمیرسد،برخیکارشناسانحالتایدهآلاینتفکیک را در استقالل بخش معادن و صنایع معدنی از این وزارتخانه میدانند.

در آستانه تشکیل دولت دوازدهم موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد که بر اساس پیشنهادهای طرح شده که دنباله برخی تصمیماتدرماههایگذشتهبود،بهنظرمیرسدمحتملترینحالتتفکیک این وزارتخانه اقتصادی دولت که قلب تولید و اشتغال کشور است، جدایی بخش تجارت و احیای وزارت بازرگانی است.

اما از نگاه دیگری که از جانب کارشناسان مطرح میشود، تمرکز روی وضعیتمعدنوصنایعمعدنیاستبهطوریکهمعتقدندباتوجهبهاهمیت معدن و صنایع معدنی و جایگاه آن در اقتصاد ایران نیاز است نهاد متولی این شاخه اقتصاد ایران که دومین درآمد کشور را بعد از صادرات نفتی به خود اختصاص داده است، از یک نهاد مستقل برخوردار باشد.

بخش معدن و صنایع معدنی همواره در مسیر فعالیت خود با چالشهای مختلفساختاری،قانونی،زیستمحیطی،تولیدی،صادراتی،گمرکیوموارد دیگری از این قبیل در ایران دست و پنجه نرم میکند که هر یک مستلزم این است که بخش متصدی حوزه معدن و صنایع معدنی تمرکز خاصی روی آن بگذارد و این در حالی است که کارشناسان و فعاالن بخش معدنی و صنایع معدنی معتقدند وزارت صنعت، معدن و تجارت به خاطر حجم باالی کاری ناشی از ادغام چهار وزارتخانه که کل بار مسوولیت را بر دوش یک راس وزارتیانداخته،توانرسیدگیبههمهامورزیرساختی،کنترلبازار،بنگاههای صنعتی، خودرو، تجارت و معدن را به شکل همزمان ندارد که این باعث شده در زمانهای حیاتی و برهههایی که در آن نیاز به تمرکز باال روی حوزه معدن و صنایع معدنی است، این بخش مغفول واقع شود.

بیژن پناهیزاده، معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با وجود در این باره با بیان اینکه با وجود اینکه این مساله مدام تکرار میشود اما مدیریت در بخش معدن رضایتبخش نیست و جداسازی وزارت معدن از وزارت صنعت، معدن و تجارت مهمتر از احیای وزارت بازرگانی است، گفت: ادغام وزارت صنعت،معدنوتجارتتصمیمدرستیبوداماکارهاییکهبایددراینخصوص انجام میشد مدنظر قرار نگرفت تا آسیبهایی به بخش صنعت و معدن وارد شود. اگر به دنبال این هستیم که بخشی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا کنیم، این بخش معدن است و بهتر این است که وزارت صنعت و تجارت در یکدیگر ادغام شده و وزارت معدن از جمع این دو منفک شود.

ایناظهاراتوگفتههایمشابهدرحالیاستکهباوجودارسالپیشنهادات برای ایجاد وزارت صنعت معدن و تجارت، هنوز در هرگونه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت ابهام وجود دارد ولی با این حال شکی نیست که اهدافادغاموزارتخانههایبازرگانی،صنعتومعدنکهدراصلکوچکسازی دولت بود محقق نشده است و نیاز به تغییر ساختار در آنچه امروز به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت شناخته میشود، وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.