ادامهافتقیمتسنگآهن

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- در حالی که نمودارهای جهانی سنگآهن از افت سریع قیمت آن از ابتدای امسال خبر میدهند، دبیر انجمن سنگآهن ایران معتقد است در شرایطی که معادن حتی برای حیات خود نیاز به کمک و مشوق دارند دریافت عوارض صادراتی خندهدار است.

علیرضا سیاسیراد با اشاره به پیشینه قیمت سنگآهن در جهان گفت: بسیاریازمعادنخصوصیسنگآهنتااواخرسال4931 واوایلسال5931 بهحالتتعطیلدرآمدهبودندکهعلتآنافتجهانیبازارمحصوالتمعدنی و همین طور سنگآهن بود که در ادامه با شروع ایجاد تحوالت قیمتی در ابتدای سال5931 و ثبات نسبی که قیمتها پیدا کردند و حتی به سمت بهبود پیش رفتند، بخشی از این معادن فعال شدهاند.

وی اضافه کرد: ظرف یک تا دو ماه اخیر قیمت سنگآهن تا حدود 40 درصد سقوط کرد که البته هنوز بخش عمدهای از آن برای ما مبهم است و نتوانستهایمدراینبارهبهجمعبندیبرسیم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران با اشاره به اینکه نوسانات قیمت همواره گریبان فعاالن معدنی را گرفته و باید به همراه دولت رفتار متناسبی را در این باره داشته باشند، اظهار کرد: اگر سیاستهای دولت در بخش معدن متناسب با موضوع نوسانات قیمتی تنظیم نشود و آن را در برنامهریزیهای خود نبیند بخش مهمی از معادن خصوصی سنگآهن با فشارهایی که امروز در حال تحمل آن هستند از مدار تولید خارج میشود و ما برای تامین سنگآهن داخلی به مشکل خواهیم خورد.

سیاسیراد با اشاره به اهمیت معادن خصوصی نیز در حوزههای مختلف تولیدواشتغال،عنوانکرد:معادنبزرگتعدادمعدودیهستندوالبتهبخش عمدهای از سهم بازار را برعهده دارند و در مواردی که نوسانات قیمتی ناگهانی را تجربه میکنیم چندان با مشکالت عمده روبهرو نمیشوند، چرا که عمدتا آنها چرخه تولید و فرآوری سنگآهن را در مجموعه خود کامل کردهاند و تنوعمحصولدارندودرزمانوقوعمشکالتدربخشهایمختلفمیتوانند انعطافپذیرعملکنند.دبیرانجمنتولیدکنندگانوصادرکنندگانسنگآهن ایرانافزود:امااینموضوعدربارهمعادنمتفاوتاست.اینمعادنسهمبزرگی از اشتغال در حوزه معدن را به دوش میکشند، گرچه تولیدی کمتر نسبت به معادن بزرگ دارند و باید گفت در حل مساله اشتغال که موضوع محوری اقتصاد حال حاضر ایران و مورد توجه دولت است، بیشک باید نگاه ویژهای به معادن کوچک و متوسط شود.

سیاسیرادادامهداد:درحالیکهمعادنکوچکومتوسطمیتوانندنقش کلیدیدرحوزهاشتغالواقتصادکشورایفاکنند،اینواحدهانسبتبهتحوالت جهانیونوساناتقیمتیآسیبپذیرهستندواگرموردحمایتقرارنگیرندو به مرز تعطیلی برسند، آسیبهای بزرگی به اقتصاد وارد میشود که از جمله آن بیکاری هزاران معدنکار شاغل در یک معدن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.