»زن شگفتانگيز« وارد جمع ابرقهرمانهاي پرفروش شد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- »زن شگفت انگيز« با اكران خود موفق ش//د باالترين رقم فروش يك فيلم به كارگرداني يك زن را رقم بزند.افتتاحيه001 ميليوندالري»زن شگفتانگيز« آن را به نخستين فيلم با ش//خصيت يك زن در نقش يك ابر قهرمانبدلميكندكهچنينموفقيتي كسب كرده است.

»زن ش//گفتانگيز« نخس//تين ابرقهرم//ان زن از جه//ان داس//تاني كميكبوكه//اي م//ارول اس//ت كه سرانجام چنين جايگاهي را به دست ميآورد و روي پرده بزرگ ميرود.

اين فيلم به كارگرداني پتي جنكينز از محصوالت كمپاني ب//رادران وارنر و دي س//ي انترتينمن//ت در اولين آخر هفتهاكرانخوددرسينماهايآمريكاي شمالي،موفقبهفروشي5/001 ميليون دالريشدوپرفروشترينافتتاحيهيك فيلم به كارگرداني يك كارگردان زن را ثبت كرد.

اين فيلم كه گال گادوت در آن در نقش اصلي ب//ازي كرده در عين حال شانزدهمين فيلم ابرقهرماني است كه فروش//ي باالي يكصد ميليون دالري را در س//ه روز افتتاحي//ه خود تجربه كرده است.

52 درص//د تماش//اگران اين فيلم را مخاطب//ان زن تش//كيل دادهاند در حالي كه معموال 60 درصد مخاطبان فيلمهاي ابرقهرماني را مردان تشكيل ميدادن//د. منتقدان ني//ز از اين فيلم استقبال كردهاند و از سوي تماشاگران نيز با امتياز A مواجه شده است.

اين فيلم در ب//ازار جهاني تاكنون 122/5 ميلي//ون دالر فروخت//ه و ب//ا محاس//به بازار آمري//كا در اولين آخر هفته اكرانش 233 ميليون دالر كسب كرده است.

در عين حال انيميش//ن »كاپيتان آندرپنت//س: اولين فيلم حماس//ي« محصول دريموركس انيميشن نيز در نخس//تين آخر هفته اكرانش با 23/5 ميليون دالر فروش در رده دوم جدول ف//روش آمريكا ق//رار گرفت. اين فيلم س//اخته ديويد س//ورن ب//ا اقتباس از كتابهاي پرفروش كودكان س//اخته شده و كوينهارت از جمله صداپيشگان آن است. فيلم داستان دو بچه شيطان در مدرس//ه و ماجراهاي آنها را با ناظم روايتميكند. »دزداندرياييكاراييب: مردان مرده قصه نميگويند« محصول ديزني با كاهش//ي 66 درصدي 21/6 ميلي//ون دالر فروخت ت//ا در مجموع آمار فروش خ//ود را در بازار داخلي به 114/6 ميليون دالر برساند. اين فيلم ب//ا بازي جان//ي دپ در نقش كاپيتان جك اسپارو در بازار بينالمللي 73/8 ميلي//ون دالر ديگر فروخت و مجموع فروش خود در سطح جهان را به بيش از 500 ميليون دالر رساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.