آخرين خبرها از فصل دوم شهرزاد

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- تهيهكننده »شهرزاد« از پخش جهاني فصل دوم اين سريال همزمان با آغاز پخش آنالين آن توسط سايت لوتوس پلي خبر داد.

محمد امامي كه در جلس//ه پرسش و پاسخي به همراه حميد فرخنژاد در دانش//گاه تورنتو كانادا پاسخگوي سواالت دانش//جويان بود، گفت: »شهرزاد« در مديوم جديد و قابل دس//ترس همگاني طي قرارداد س//ايت نت فليكس با پخشكننده جهاني عرضه خواهد شد و اميدواريم راه سريالهاي ايراني را براي جهاني شدن باز كند.

او در پاس//خ به س//وال ديگري با اش//اره به مديوم جدي//د و منحصربهفرد شبكه نمايش خانگي در ايران و مشكالت كپيرايت و حق مؤلف از مشكالت تهيهكنندگي چنين سريالهايي سخن گفت و اظهار كرد: »شهرزاد «2 فصلي جديد در سريالسازي ايران است و كيفيت داستاني و ساختاري و تكنيكي اين فصل از فصل قبلي بسيار باالتر است و مخاطبان سريال اين نكته را در همان قس//مت اول درخواهند يافت. جا دارد از آقاي حس//ن فتحي كارگردان و همه عوامل سريال براي تالشي كه دارند تشكر كنم.

امامي درباره حواش//ي ايجاد شده براي اين سريال گفت: ما اين موارد را به مرجع اصلح يعني قوه قضاييه سپردهايم. ما به اصل دموكراسي معتقديم و قضاوت را به مرجع قانوني ميسپاريم.

»شهرزاد« متعلق به ملت ايران است و حواشي ايجاد شده لطمهاي به آن نخواه//د زد چراكه اثري كه متعلق به مردم اس//ت را فقط مردم ميتوانند به قضاوتبنشينند.

او تاكيد كرد: از اين پس از شايعهپراكنان و كساني كه از حواشي »شهرزاد« براي مطرح كردن خود استفاده ميكنند به مراجع اصلح شكايت خواهيم كرد.

در اين نشس//ت دانشجويان و حضار سواالت زيادي نيز پيرامون بازيگري، نقشهاي ماندگار، تكنيكهاي بازيگري و اقتصاد سينماي ايران از حميد فرخنژاد و فعاليتهاي آتي آن پرسيدند كه اين بازيگر از آينده بازيگري در سينماي ايران اظهار خوشبيني كرد.

او در پاسخ به سوال دانشجويي كه از »خاك سرخ« به عنوان تنها ساخته سينمايي اش پرسيد، گفت: كارگرداني را دوباره تجربه خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.