پروانه نمايش فيلم »اكسيدان« صادر شد

Jahan e-Sanat - - News -

پروانه نمايش فيلم »اكس//يدان« به نويس//ندگي و كارگرداني حامد محمدي و تهيهكنندگي منوچهر محمدي صادر شد و اكران اين فيلم سينمايي به زودي آغاز خواهد شد.

»اكس//يدان« با فيلمنامهاي از حامد محمدي در قالب كمدي دردس//رهاي گرفتن ويزا را روايت ميكند. طي چند روز گذشته اخبار متفاوتي از مشكالت پروانه نمايش اين فيلم منتشر ميشد اما اكنون با صدور پروانه نمايش بايد شايعات قبلي را خاتمه يافته تلقي كرد.

در خالصه داس//تان »اكس//يدان« آمده اس//ت: اگر ميدانست گرفتن ويزا اين همه دردسر دارد، اصال عاشق نميشد. جواد عزتي، امير جعفري، ش//بنم مقدمي، شقايق دهقاني، رضا بهبودي، ليندا كياني، علي استادي تركيب بازيگران اصلي اين فيلم سينمايي را تشكيل ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.