عنوان فيلم بعدي تام كروز معلوم شد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- بازيگر مش//هور هاليوودي اس//م فيلم بعدي »تاپ گان« را ادامه قسمت نخست آن است، اعالم كرد. تام كروز اعالم كرد قسمت دوم »تاپ گان« با عنوان »تكرو« راهي پردههاي س//ينما ميش//ود. اين فيلم كه ادامه فيلم اكشن سال 1986 است با عنوان »تاپ گان: تكرو« اكران ميشود.

جوزف كاسينسكي كارگردان »فراموشي« كار اجراي اين پروژه را انجام ميدهد و اين بار داستان خلبانهاي هواپيماهاي جنگي بدون سرنشين را با توجه به تكنولوژيهاي جديد دنبال ميكند.

تام كروز گفته است اين فيلم ظرف يك سال آينده ساخته ميشود. در فيلم اصلي كه سال 1986 با عنوان »تاپ گان« ساخته شده بود و كارگردان آن توني اسكات فقيد بود، تام كروز در نقش يك خلبان ظاهر ش//ده بود. اين فيلم كه به يكي از فيلمهاي كالسيك پاپ بدل شده برمبناي فيلمنامه جيم كش ساخته شده بود.

براي فيلم جدي//د بار ديگر جري بروكهايمر به عنوان تهيهكننده حضور دارد. ديويد اليس//ون و خود تام ك//روز نيز در اين راه در كنار وي هستند.

در فيل//م قبلي تام كروز همراه كلي مك گيلس، آنتوني ادواردز و وال كيلمر بازي كرده بودند. هنوز ديگر بازيگران فيلم جديد معرفي نشدهاند ولي به نظر ميرسد وال كيلمر آمادگي اجراي نقش خودش را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.