خطر در كمين تلفنهاي اندرويدي

Jahan e-Sanat - - News - با تکنولوژی

روشهايي وجود دارند كه كاربران از طريق آنها ميتوانند امنيت بيشتري براي دستگاه اندرويدي خود ايجاد كنند. اين روشها مانع نفوذ هكرها يا سرقت اطالعات ميشوند.

خط//رات زيادي تلفنهاي هم//راه را تهديد ميكنن//د كه از اين بين ميتوان به س//ارقان و بدافزارها اش//اره كرد. افراد مخرب هميش//ه در تالش هستند از روشها و تكنيكهاي جديدي براي وارد شدن به دستگاه كاربران و كنترل آن استفاده كنند. بهتر است بدانيد كه هيچ راه كامال امني براي ايمن نگهداشتن تلفنهاي اندرويد از دس//ت هكرها و افراد سودجو وجود ندارد اما در اين بين روشهايي وجود دارند كه دسترسي به دستگاهراپيچيدهترميكنندوتاحدودياقداماتي بازدارنده هستند.

در واق//ع روشه//اي مختلفي ب//راي ايمن نگهداش//تن تلفنه//اي اندروي//د از تهديدهاي متعارف وجود دارند. تمام اين اقدامات بهعنوان محافظي ب//راي جلوگيري از خط//رات اتفاقي هس//تند. قرار دادن پس//ورد روي گوشي باعث ميشود سارقان نتوانند وارد دستگاه شوند و در مقابل اعمال برخي تنظيمات امنيتي در گوشي هوشمند نيز باعث ميش//ود از اقدامات مخرب برخي اپليكيشنها جلوگيري شود. در ادامه اين مقاله از زوميت، شش روش براي ايمن نگهداشتن تلفنهاي هوشمند اندرويد ذكر شده است كه با انجام آنها ميتوانيد موبايلتان را از خطرات متداول محفوظ نگه داريد. -1 گذاشتن قفل روي دستگاه شايد اين گزينه تا حدودي عادي و بديهي به نظر برسد اما كاربران بسيار زيادي هستند كه براي دستگاه اندرويديشان هيچ قفلي قرار ندادهاند و در واقع نميخواهند براي باز كردن گوشي مجبور به وارد كردن رمز يا كشيدن الگو باشند. ما نيز قبول داريم كه قرار دادن PIN روي گوشي تا حدودي عذابآور است و بعد از آن نميتوان در سريعترين زمان ممكن وارد دستگاه شد.

اگر در بين آش//نايانتان افرادي هستند كه هيچ قفلي روي تلفن هوشمندشان قرار ندادهاند، بهتر است از آنها بخواهيد شرايطي را تصور كنند كه تلفنهمراهشان را در تاكسي جا گذاشتهاند و هي//چ قفلي روي آن وج//ود ندارد. درخصوص سرقت گوشي نيز چنين شرايطي وجود دارد و اگر دستگاه قفل نداشته باشد، سارق بهسادگي ميتواند به اطالعات گوشي دست يابد. پس بهتر است تمام كاربران با مراجعه به بخش تنظيمات، از بخ//ش Security يا همان امنيت به س//راغ قس//مت ‪Screen lock‬ يا قفل صفحه بروند و قفليبرايموبايلخودتعبيهكنند.درموبايلهايي كه به سنسور اثر انگشت مجهز هستند، فرآيند قفلگشايي دس//تگاه سادهتر اس//ت و كاربران ميتوانند با قرار دادن انگشتش//ان روي بخش مربوطه، موبايل را قفلگشايي كنند.

يكي از روشهاي مناس//ب براي قفل كردن دس//تگاه اس//تفاده از قابلي//ت قفل هوش//مند ‪(Smart lock)‬ اس//ت. اين قابليت به كاربران كمك ميكند بر اس//اس چهره يا موقعيتشان قفل دس//تگاه را تنظيم كنند به اين صورت كه وقتي در خانه هس//تيد هيچ قفلي روي دستگاه وجود نداشته باشد. حتي ميتوانيد قابليت قفل هوشمند را بهگونهاي تنظيم كنيد كه در صورت نزديك شدن به برچسبهاي NFC دستگاه را قفلگش//ايي كند يا اينكه اگر گوشي در دست صاحب اصلياش بود، قفلگش//ايي را بهصورت خودكار انجام دهد.

-2 موقعيتيابي و پاك كردن اطالعات موبايل از راه دور

تااينجايكاربرايتلفنهوشمندمانقفليدرنظر گرفتيم.اماامكانسرقتدستگاهدرهرزمانيوجود دارد. براي چنين شرايطي چه اقداماتي بايد انجام داد؟ خوشبختانه به لطف قابليت مديريت دستگاه اندروي//دي ‪(Android Device Manager)‬ ميتوان موبايل سرقتش//ده را موقعيتيابي كرد يا اينكه اطالعات موجود در آن را از بين برد البته براي انجام چنين كاري بايد پيشتر تنظيمات الزم رااعمالكنيد.

براي اعمال اين تنظيمات به بخش Settings در موبايلتان و سپس به ترتيب به بخش گوگل (Google) و امني//ت (Security) بروي//د. در اين قسمت بايد دو گزينه موقعيتيابي دستگاه از راه دور

device) ‪(Remotely locate this‬ و ام//كان قفل و پاك كردن دس//تگاه از راه دور ‪(Allow remote lock and erase)‬ را فعال كنيد.

ب//ا اعم//ال اين تنظيم//ات از اي//ن پس اگر تلفنهمراهتان گم يا دزديده شود ميتوانيد آن را موقعيتياب//ي كنيد. البته اين كار زماني قابل انجام است كه موبايل به اينترنت متصل باشد و البته باتري نيز داشته باشد. همچنين امكان پاك كردن حافظه دستگاه و از بين بردن تمام اطالعات حساس بهصورت از راه دور و از طريق پنل كاربري گوگل وجود دارد.

-3 تنظيمات منابع ناشناس غيرفعال باشند

ت//ا اينجاي كار ب//ا انجام برخ//ي اقدامات از تهديدات فيزيكي جلوگيري كرديم. اكنون بهتر است به سراغ تهديدهاي بزرگتر برويم و با آنها مقابله كنيم. براي شروع به سراغ اپليكيشنهاي مخرب ميرويم. به گزارش زوميت، گوگل اعالم كرده اس//ت ك//ه تمام اپليكيش//نهاي موجود در گوگلپل//ي ايمن هس//تند. ام//ا اين موضوع نميتواند دس//تگاه كاربر را از خطرات مربوط به اپليكيش//نهاي موجود در فروش//گاههاي سوم شخص و وبس//ايتها ايمن نگه دارد. در حال حاض//ر فروش//گاههاي نرمافزاري زي//ادي براي دس//تگاههاي اندرويدي وجود دارند كه از جمله آنها ميتوان به فروش//گاه نرمافزار آمازون اشاره كرد. البته فروش//گاههاي نرمافزاري ديگري نيز وجود دارند كه ميتوانند بسيار ناامن باشند. البته ش//رايط بدتري نيز وجود دارد به اين صورت كه برخي وبسايتها سعي ميكنند اپليكيشني را بدون اجازه كاربر روي گجت نصب كنند.

خوشبختانه اندرويد قابليتي دارد كه با كمك آن از نص//ب ه//ر برنامهاي كه منب//ع آن غير از گوگلپليباشدجلوگيريميشود.برايانجاماين موضوع بايد به بخش تنظيمات دستگاه برويد و در بخش امنيت (Security) گزينه منابع ناآشنا ‪(Unknown sources)‬ را غيرفعال كنيد البته اگر الزم باشد برنامهاي از فروشگاه نرمافزار آمازون يا هر فروشگاه ديگري نصب كنيد، ميتوانيد اين گزين//ه را فعال و اپليكيش//ن مورد نظر را نصب كنيد. البته به ياد داشته باشيد كه بعد از نصب، حتما گزينه مذكور را غيرفعال كنيد. كافهبازار و ساير ماركتهاي داخلي نيز از جمله منابع ناآشنا بهحس//اب ميآيند و اگر گزينه Unknown sources روي دس//تگاهتان فعال باشد، امكان نصب برنامه از كافهبازار و فروشگاههاي نرمافزاري ايراني نخواهيد داشت.

-4 بررسي اپليكيشنهاي موجود در گوشي

ب//ا وجود اينكه گوگل تمام اپليكيش//نهاي موجود در پلياستور را بررسي ميكند اما همچنان امكان حضور اپليكيشني مخرب وجود دارد. اگر تنظيمات مناسبي در گوش//يتان اعمال كرده باشيد، در اين صورت سيستمعامل دستگاه در فواصل زماني مقرر تمام اپليكيشنهاي نصبشده روي گوشي را بررسي ميكند تا از سالمت آنها مطمئن شود.

اپليكيشنهايموجوددرگوشيتوسط اندرويد اسكن و بررسي مي شوند

ب//ا وجود اينكه گوگل تمام اپليكيش//نهاي موجود در پلياستور را بررسي ميكند اما همچنان امكان حضور اپليكيشني مخرب وجود دارد. اگر تنظيمات مناسبي در گوش//يتان اعمال كرده باشيد، در اين صورت سيستمعامل دستگاه در فواصل زماني مقرر تمام اپليكيشنهاي نصبشده روي گوشي را بررسي ميكند تا از سالمت آنها مطمئن شود. براي اينكه سيستمعامل اندرويد اپليكيشنهاي نصبشده روي گوشي را بررسي كند بايد به س//راغ بخش تنظيمات موبايلتان برويد و س//پس از بخش گ//وگل (Google) و قسمت امنيت ،(Security) وارد گزينه بررسي اپليكيش//نها ‪(Verify apps)‬ شويد. در اين صفحه بايد گزينه اسكن دستگاه براي تهديدات امنيت//ي ‪Scan device for security)‬ (threats را فع//ال كني//د. با انج//ام اين كار، سيستمعامل اندرويد بر عملكرد اپليكيشنهاي مختلف تمركز خواهد كرد و هر عملكرد نامناسب و مشكوكي را گزارش خواهد داد. -5 موبايل خود را بهروز نگه داريد هكره//ا بهط//ور مس//تمر در ح//ال تغيير استراتژيهايش//ان براي ورود به دس//تگاههاي مختلفهستندواينموضوعازشكافهايامنيتي اندرويد نشأت ميگيرد. گوگل هر از چند گاهي بهروزرس//انيهاي امنيتي را براي برطرف كردن آخرين آسيبپذيريهاي شناساييشده منتشر ميكند. وجود حفرههاي امنيتي دليل مناسبي براي آپديت تلفنهاي هوشمند به آخرين بسته امنيتي هستند. با اين اوصاف اگر دستگاهتان را آپديت نكنيد، در واقع شكافهاي امنيتي آن را در برابر نفوذ هكرها باز گذاشتهايد. دستگاههاي اندرويدي زماني كه بهروزرساني جديدي دريافت كنند، آن را در قالب يك نوتيفيكيشن به كاربر اط//الع ميدهند اما اگ//ر ميخواهيد بهصورت دس//تي از وجود آپديت براي تلفن هوشمندتان مطلع ش//ويد، بايد به بخش تنظيمات و سپس درب//اره گوش//ي ‪(About phone)‬ بروي//د و گزينه ‪System updates‬ را براي چك كردن آپديتهاي موجود انتخاب كنيد.

-6 قابليت وبگردي ايمن را در مرورگر كروم فعال كنيد

اپليكيش//نهاي مخرب تنها تهديد موجود براي تلفنهاي هوشمند نيستند. اينترنت مملو از وبس//ايتهايي اس//ت كه ت//الش ميكنند اطالعات ش//خصي كارب//ران را در قالب حمله فيش//ينگ بدزدند. البته برخي وبسايتها نيز بهصورتمخفيسعيميكننداپليكيشنيراروي دستگاهتان دانلود كنند. ويژگي مذكور مرورگر كروم روي تمام دستگاههاي اندرويدي وجود دارد و ميتواند گزينه مناس//بي براي ايمن ماندن در زمان وبگردي باشد. هشداري كه اين مرورگر در زمان وارد شدن به وبسايتهاي مخرب نمايش ميدهد، باعث جلوگيري از اقدامات مخرب سايت ميش//ود و كاربر را مجبور به خروج از وبسايت مشكوك ميكند. براي فعال كردن قابليت Safe Browsing در ك//روم بايد مرورگر كروم را در دس//تگاه اندرويديتان اجرا كنيد و دكمهاي كه در گوش//ه بااليي وبس//ايت به شكل سه نقطه قرار دارد را لمس كنيد. س//پس به سراغ گزينه Settings بروي//د و در بخش Privacy گزينه ‪Safe Browsing‬ را فعال كنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.