تماممزيتهايبلوتوث5

Jahan e-Sanat - - News -

اگر قص//د خريد ل//وازم جانبي بلوتوثي را داريد بهتر است تا سال بعد ميالدي دس//ت نگه داريد. دو شركت بزرگ سازنده اسمارتفون يعني سامسونگ و اپل به سرعت به سمت استفاده از فناوري بلوتوث 5 پيش ميروند.

در ح//ال حاضرگوش//ي همراه گلكس//ي به اين نسخه مجهز شده اس//ت. انتظار ميرود گوشي گلكسي نوت بعدي و آيفون هم از اين تكنولوژي استفاده كنند.

گوشيهاي سامس//ونگ، اپل و پيكسلبهبلوتوث5مجهزميشوند. به اين ترتيب به زودي لوازم جانبي بلوتوثي هم از اين فناوري استفاده خواهند كرد.

البت//ه به اين معني نيس//ت كه دس//تگاههاي فعلي موجود در بازار به زودي منس//وخ ش//وند. بلوتوث 4 و 4/2 ت//ا چند س//ال ديگر هم قابل اس//تفادهاند. اگ//ر قصد داريد اس//مارتفون جدي//دي خريداري كنيد، براي ل//وازم جانبي بلوتوثي بهتر اس//ت صبر كنيد در غير اين صورت بايد از لوازم نس//ل قديمي اس//تفاده كنيد كه به ش//ما اجازه نميدهد از همه مزيتهاي بلوتوث 5 استفاده كنيد.

بلوتوث 5 توانايي انتقال اطالعات با سرعت دو برابر نسخه 4/2 را دارد، همچنين ميتواند فاصله بيشتري را پشتيباني كند. در تئوري گوشي گلكسي ميتواند با يك اسپيكر بلوتوث 5 در فاصله 80 متري جفت شود و كار كند.

البت//ه به دلي//ل موانع فيزيكي احتم//اال در اين فاصله كار نخواهد كرد، مثل بلوتوث 4/2 كه در فاصله 20 متري به خوبي كار نميكند. با اين وجود بلوتوث 5 خيلي جلوتر از نسخههاي قبلي خودش است.

اگ//ر قصد خريد آيفون 8 )يا هر اس//مي كه خواهد داشت( را داريد ميتوانيد به جاي اينكه االن اسپيكر بلوتوث 4/2 بخريد كمي صبر كنيد و سال 2018 يك اسپيكر بلوتوث 5 بخريد. شما با اسپيكر بلوتوث 5 ميتوانيد كل محوطه خانه را قدم بزنيد در حالي كه از اسپيكر بلوتوث 4/2 نهايتا ميتوانيد تا اتاق كناري استفاده كنيد.

يكي از كاربردهاي ديگر بلوتوث 5 در خانههاي هوشمند و اينترنت اشياست.

ب//ا در نظر گرفتن بردي كه اين نسخه از بلوتوث پشتيباني ميكند ميتوان به جاي وايفاي از بلوتوث در خانههاي هوش//مند اس//تفاده كرد.

به گزارش آيتيرس//ان تا اوايل سال 2018 بايد منتظر بمانيد.

به دليل اينكه گلكسي تنها گوش//ي اس//ت كه در حال حاضر از بلوت//وث 5 پش//تيباني ميكند. هنوز ش//ركتها ش//روع به توليد دستگاههاي بلوتوث 5 نكردهاند اما در چند ماه آينده تغييرات ش//روع خواهد شد.

در انتهاي سال جاري مي//الدي محص//والت بلوتوث 5 را روانه بازار خواهد كرد اما به احتمال زياد تا ش//روع س//ال 2018 طول خواهد كشيد.

ش//ر كت ها ي

اع//الم كردهاند كه در سال جاري ميالدي هيج محصول//ي با بلوتوث 5 توليد نميكنند،ام//ا چندين طرح براي نيمه اول س//ال 2018 دارد.

اگر نياز ضروري به دستگاههاي بلوتوث//ي داريد نبايد تا زمس//تان صبر كنيد اما اگر ضروري نيس//ت، ميتوانيد منتظر بمانيد.

نسل بعدي لوازم جانبي بلوتوث در راهن//د و آنها به ص//ورت قابل مالحضهاي نس//بت به آنچه امروز وجود دارد بهبود پيدا كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.