تفاوت آيفون 8 با ديگر پرچمداران

Jahan e-Sanat - - News -

مدتهاست كه بسياري از طرفداران منتظ//ر رونمايي آيفون 8 هس//تند و براي لمس اين پرچمدار جديد لحظه ش//ماري ميكنند. خب//ر خوب اينكه آيفون جديد نه تنها از لحاظ ظاهري تغيير كرده، بلكه طبق گزارشات اخير از برخ//ي تكنولوژيه//ا و ويژگيهاي پيشرفته جديد نيز بهره خواهد برد. با بهبود ظرفيت و دوام باتري و پشتيباني از واقعيت اف//زوده، هيچ جاي تعجب ندارد ك//ه تحليلگران آيف//ون جديد را تاثيرگذارترين آيفون در 10 س//ال اخير تلقي كنند و اين اسمارتفون را وسيلهاي براي بازگشت مجدد اپل به عرصه رقابت در بخش اسمارتفونهاي برتر بازار بدانند.

از آنجايي كه ظاهر آيفون از س//ال 2016 يعن//ي از آيفون 6 به بعد بدون تغيير مانده، حال توليد آيفون 8 بدون حاش//يه در اطراف صفحه نمايش//گر، بدون شك هيجانانگيزترين خبر براي طرفداران آيفون محس//وب ميشود. عالوه بر اين، ش//ايعات منتش//ر شده اخير نشان ميدهد كه اپل موفق شده سنسور اثرانگشت را نيز در زير صفحه نمايشگر جاي دهد.

براي تصور نماي ظاهر نهايي آيفون 8، برخي شايعات در چند هفته اخير اطالعات//ي را درباره ابعاد اين پرچمدار جديد كمپان//ي اپل ارائه دادهاند. نكته جالب اينجاست كه طبق اين گزارشات آيف//ون 8 از م//دل قبل//ي خود يعني آيف//ون 7 كمي بزرگت//ر خواهد بود. بهطور تخصصيتر، ابعاد آيفون جديد ‪7 .7‬ × ‪70 .94‬ × ‪143 .59‬ ميليمت//ر خواه//د بود و اين در حالي اس//ت كه ابع//اد آيفون فعل//ي ‪67 .1‬ × ‪138 .3‬ ميليمتراست.

با وجود اين ارقام، باز هم تصور اينكه دردستگرفتنچنيناسمارتفونيچه حسي را به شخص القا ميكند، كمي مشكل است. از اين رو OnLeaks كار را تا حدي براي عالقهمندان آس//انتر كرده و آيفون 8 با ابعاد احتمالي را در كنار ديگر اسمارتفونهاي معروف از جملهآيفون7،گوگلپيكسل،گلكسي اس8،پيكس//ل‪P LX،‬ و ديگر اسمارتفونها قرار داده است تا از اين طريق آيفون جديد را با مقايسه ابعاد آن با ديگر پرچمداران به عالقهمندان نشان دهد.

آيفون 8 تقريبا هم اندازه پيكسل و هوآوي P10 خواهد بود، با اين تفاوت كه آيفون 8 به دليل كاهش حاش//يه در اطراف صفحه نمايش در مقايسه با اين دو اسمارتفون كه در قسمت باال و پايين حاشيه زيادي دارند، از صفحه نمايش بزرگتري بهره ميبرد.

نكته جالب اينكه احتماال آيفون 8 نسبتبهآيفون7 پالسكميضخيمتر خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.