آسمان ایران تنها گریزگاه قطر

Jahan e-Sanat - - News -

حملونقل- تابلوی فرودگاه قطر نشان میدهد در پی قطع روابط چهار کشور عربی، بیشتر پروازهای ورودی به این کشور یا با تاخیر مواجه شده یا تغییر مسیر دادهاند. باال گرفتن تنشها میان کشورهای امارت، عربستان، قطر و مصر با قطر تمامی پروازها میان این کشورها به مقصد قطر را لغو کرد. از سوی دیگر با بسته شدن تمامی مسیرهای هوایی برای ورود و خروج هواپیماهای قطری به این کشور پروازهای قطرایرویز به آسمان ایران منتقل شده است. شرکت هواپیمایی قطرایرویزدرحالحاضرروزانهبه331 مقصد در آفریقا، آسیای میانه، اروپا، خاور دور، آسیای جنوبی، خاورمیانه، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبیواقیانوسیه،پروازهایمستقیمدارد.این شرکتبافعالیت771 فروندهواپیمادربخش مسافربری و کارگو سهم عمدهای در صنعت هوانوردی منطقه در اختیار دارد و در صورتی که تمامی پروازهای آن از آسمان ایران انجام شود، دریافت هزینه خدمات ترافیک هوایی و عبور ساالنه 165 هزار پرواز بینالمللی به حس//اب ایران واریز خواهد شد. در صورتی که چنین درآمدی برای کشور محقق شود میتوان انتظار داشت صنعت هوانوردی نیز دچار تحول چشمگیری شود.

در ح//ال حاضر تنها راه پ//روازی تمام هواپیماه//ای قطری ایران اس//ت و این در حالی اس//ت که ش//رکت قطرایرویز اعالم کرده در س//ال 2017 با تعریف 16 مقصد جدید، پروازهای خود را 28 درصد افزایش خواهد داد. از سوی دیگر ناوگان هوایی این شرکت با سفارشهای جدید در مجموع به 320 فروند هواپیما خواهد رس//ید؛ رقمی که بیش از دو برابر کل ناوگان هوایی ایران خواهد بود.

با بروز تنش میان چند کش//ور عربی و قطر که درس//ت چن//د روز بعد از اجالس سران تعدادی از کشورهای عربی و اسالمی با ترامپ به میزبانی عربستان در شهر ریاض آغاز شد، دولت کویت درصدد میانجیگری برآمد که با توج//ه به اعالم قطع روابط به نظر میرسد این میانجیگری بینتیجه بوده است. کش//ورهای بحرین، عربستان، مصر و ام//ارات در اقدامی هماهنگ قطع روابط دیپلماتی//ک خود با قط//ر را اعالم کردند. دول//ت قطر نیز ضمن محکوم کردن اقدام چهار کش//ور عربی در قط//ع روابط، تاکید کرد آنه//ا میخواهند »دوح//ه« را تحت سلطه و قیمومیت خود درآورند. این کشور تمامی پروازهای خود به مقصد عربستان را لغو کرده است.

در کنار منابع غنی نفت و گاز قطر، این کشور در حوزه دریایی و هوایی نیز در طول سالهای گذشته عملکرد قابل دفاعی داشته است. عملکردی که حاال و با محدود شدن تردد کش//تیها و هواپیماهای این کشور در منطقه احتماال مش//کالت جدی برای مدیریت آنها به وجود خواهد آورد. با توجه به اینکه از نظر موقعیت جغرافیایی، قطر برای ارتباط با کش//ورهای شمالی و غربی خود مسیری بهتر از آسمان عربستان سعودی و س//پس مصر ن//دارد با توق//ف ارتباطات اقتصادی باید هواپیماهای این کشور مسیر دیگری را انتخاب کنند.

طبق برآورده//ای صورت گرفته در حال حاضر تنها ش//رکت هواپیمایی قطرایرویز با داشتنبیشاز002 هواپیمایفعالوسفارش حدود 200 فروند هواپیمای جدید به عنوان یکی از بزرگترین ایرالینهای جهان فعالیت میکندوبه051 مقصدبینالمللیتردددارد که بخش قابل توجهی از آنها به اروپای غربی و ایاالت متحده آمریکا مربوط میشود.

با محدودیتهای جدی که در مس//یر تردد هواپیماهای قطری به وجود آمده به نظر میرسد عبور از آسمان ایران بهترین و در عین حال تنها گزینه آنها خواهد بود. هرچند در این بین آسمان عراق نیز برای قطریها در دس//ترس است اما مشکالت سیاسی و ناامنیهایی که در این کشور وجود دارد ترجیح مسووالن اقتصادی قطر را به س//مت ایران خواهد آورد. موضوعی که در عین حال که برای کشور منابع مالی جدید به وجود میآورد نفوذ ایران را نیز در عرصه اقتصادی منطقه باال خواهد برد.

در کنار آن عبور کشتیها و نفتکشهای قطری نیز در منطقه ب//ا محدودیتهایی مواجه خواهد شد. هرچند عبور از آبهای آزاد ب//رای ای//ن کش//ور ممکن اس//ت اما همکاریهای تج//اری و اقتصادی با بنادر منطقه در حال حاضر جزو گزینههای قطر نخواهد ب//ود و از این رو ایران میتواند در حوزه ترانزیت و ترانشیب دریایی به عنوان محور تعامل اقتصادی قطر در منطقه خود را معرفی کند.

هرچند هنوز دولت قطر برنامهریزیهای جدید اقتصادی خود را اعالم نکرده اما قطعا در هر برنامهای که مطرح شود نام ایران به عنوان یکی از اصلیترین شرکای تجاری و منطقهای دوحه مطرح خواهد شد.

به دنبال قطع روابط دیپلماتیک شرکتها و خطوط هواپیمایی امارات، عربستان، قطر و مصر نیز قط//ع پروازهای هوایی را اعالم کردند. شرکت هواپیمایی االمارات در دوبی اعالم کرد که پروازهای رفت و برگشت خود به دوح//ه پایتخت قطر را به حالت تعلیق در میآورد.

شرکت هواپیمایی االمارات زمان آخرین پرواز از دوبی به دوحه را اعالم کرد. شرکت هواپیمای//ی االتحاد ام//ارات نیز پروازهای رفت و برگش//ت خود ب//ه قطر را به حالت تعلی//ق درآورد. ش//رکت هواپیمایی فالی دوبی دیگر شرکت هواپیمایی اماراتی بود ک//ه همه پروازهای خود به دوحه را تعلیق کرد. شرکت خطوط هواپیمایی العربیه نیز تعلیق پروازهای خود بین شهرهای شارقه و دوحه را تا اطالع ثانوی اعالم کرد.

در مقابل، ش//رکت خطوط هواپیمایی قط//ر نیز تعلی//ق همه پروازه//ای خود به عربس//تان را اعالم ک//رد. در همین حال، شرکت هواپیمایی مصر نیز از تعلیق همه پروازه//ای خ//ود به دوحه قط//ر خبر داد. خطوط هواپیمایی عربستان نیز در صفحه توئیتری خود تعلیق همه پروازهای خود به قطر را اعالم کرد.

باش//گاه االهلی عربس//تان نیز قرارداد اسپانسری خود با شرکت خطوط هواپیمایی قطر را فس//خ کرد. در سایه مطالب منتشر شده در س//ایت رسمی خبرگزاری دولتی قط//ر به نق//ل از امیر این کش//ور، تنش و درگیری بیسابقهای این روزها بین امارات، مصر، بحرین و عربستان با قطر به راه افتاده است که با حمله متقابل رسانههای دوطرف همراه است. دولت قطر اعالم کرده است که این سایت هدف حمله سایبری قرار گرفته و مطالب منتش//ر شده متعلق به امیر قطر نیست اما عربس//تان و امارات این توضیح قطر را رد کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.