افتتاح پیادهراه کندرو محله سلیمانداراب رشت

Jahan e-Sanat - - News -

سیدمحمدعلی ثابتقدم در مراسم افتتاح پروژه پیادهراه کندرو در مسجد شهدای سلیمانداراب رشت اظهار کرد: روح آزادیخواهی در مردم گیالن شاید ریشه اصلی همه مسایلی است که ما در مقوله نهضت جنگل و جنبش مشروطه و همچنین شهدایی که پس از آن تا انقالب و بعد از انقالب نیز در جنگ به لقاءاهلل پیوستند، باشد.

شهردار رشت علت آغاز به کار عملیات اجرایی پروژه ورزشگاه و مجموعه تجاری همجوار آن در این پروسه زمانی را سالروز نهضت جنگل و تاسیس جمهوری گیالن عنوان کرد و افزود: قطعا این پروژه توسط خود مردم و هیات امنای منطقه، مسجد و محل به بهرهبرداری خواهد رسید.

وی با اشاره به نامگذاری مسجد شهدای سلیمانداراب اظهار داشت: این نامگذاریها نشاندهنده وجود توالی در بحث فرهنگی استان گیالن است.

ثابتقدم از میرزا کوچکخان به عنوان نماد آزادیخواهی مردم گیالن یاد کرد و گفت: میرزا کوچکخان جنگلی یکی از اصلیترین بنیانگذاران فرهنگ آزادی در گیالن بوده است.

وی ب//ا تاکی//د بر اینکه مردم گیالن باید راه میرزا کوچکخان را ادامه دهند، خاطرنش//ان کرد: امروز باید ضمن تداوم راه بزرگان و نیاکان خود نگاهی نو، مدرن و امروزی به کالنشهر رشت و همچنین استان گیالن داشته باشیم.شهردار رشت با اشاره به وجود اولینها در رشت اظهار داشت: متاسفانه مناطقی چون معلولین و سلیمانداراب و مناطق همجوارشان با وجود قدمت زیاد خود از لحاظ رسیدگی جزو آخرینها و از نظر محرومیت از اولینها هستند.

بنا به پیشنهاد مسرور، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، این منطقه برای نخستین بار میزبان جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان گیالن بود.ایننشستتخصصیبامحوریتبررسیراهکارهایپیشگیریاز تغییر کاربری اراضی کشاورزی منطقه آزادانزلی و طرح و برنامههای سازمان در این خصوص برگزار شد که گزارشی از مراحل تدوین، تصویب و ابالغ طرح جامع منطقه و پهنهبندیهای مختلف آن به همراه اقدامات سازمان جهت صیانت از اراضی ملی و کشاورزی در این منطقه و اعضا پیشنهادات خود را در این رابطه ارائه دادند.

او در این نشست هدف از میزبانی سازمان متبوع خود از جلسه تخصصی شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان را ارائه گزارش و بررسی راهکارهای افزایش همکاریهای مشترک با سایر دستگاههای استانی جهت حل مشکالت احتمالی اعالم کرد و گفت: در این نشست که باید آنرا جلسه بسیار خوبی ارزیابی کرد، بخشی از عملکرد، وظایف، قانون و مقررات مناطق آزاد به عنوان یک قانون خاص، به اعضای شورا اعالم و تصریح شد که طی دو سال با تشکیل یگان حفاظت از اراضی و پیگیریهای حقوقی و قضایی سازمان بیش از 59 هکتار از اراضی ملی در سطح منطقه رفع تصرف شده است .

مسرور رویکرد سازمان متبوع خود را حفظ اراضی ملی و کاربری اراضی کشاورزی بیان کرد و با تاکید بر منویات مقام معظم رهبری در این خصوص اعالم کرد: در طرح جامع این منطقه کاربری زمینهای کشاورزی حفظ شده و امید است با کمک دستگاههای استان این روند تداوم یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.