اولویت تامین خدمات عمومی محالت نسبت به واحد مسکونی

Jahan e-Sanat - - News -

عباس آخون//دی، وزیر راهوشهرس//ازی تاکید کرد: بزرگترین اتفاق مثبتی که طی دولت یازدهم در حوزه بازآفرینی به وقوع پیوست بررسی پدیده حاشیهنشینی در جلسات مکرر در سطح ملی، استان و شهرستان است که درحال حاضر در دس//تور کار قرار گرفته و راجع به آن تصمیمگیری میشود.

وزیر راهوشهرس//ازی در سیامین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار اظهار کرد: نکته مهمی که دولت یازدهم در انجام آن موفق بوده مساله حاشیهنشینی بوده که عالوه بر قرارگیری در صدر مس//ایل، در دستور کار دولت نیز قرار گرفت. آخوندی ادامه داد: حاشیهنشینی از اواخ//ر دهه 40 در ایران ش//کل گرفته و بیش از 50 سال اس//ت که در کشور به چشم میخورد ولی با این وجود تا کنون در دستور کار اقدامات دولت قرار نگرفته و همواره به اش//کال گوناگون به عنوان تلقیهای منفی از آن یاد شده است.

وزیر راهوشهرسازی با بیان این مطلب که قطعا پدیده حاشیهنشینی مس//الهای مثبت و مبارک نیست گفت: این واقعیتی اس//ت که نمیتوانیم 11 میلیون جمعیت حاشیهنشین که برابر با 20 درصد جمعیت شهری است را نادیده گرفته یا آنها را امحا و جابهجا کنیم.

این مق//ام مس//وول دراینب//اره خاطرنش//ان کرد: بزرگتری//ن اتفاق مثبتی که طی دولت یازدهم در این حوزه به وقوع پیوست بررسی پدیده حاشیهنشینی در جلس//ات مکرر در سطح ملی، استان و شهرستان است ک//ه درحال حاضر در دس//تور کار ق//رار گرفته و راجع به آن تصمیمگیری میش//ود. آخوندی با اشاره به این مطلب که قطعا جلس//ات برگزار شده در نهایت موجب انجام فعالیتها و اقداماتی در این حوزه در سطح کشور میشود، گفت: این نکته بسیار مهمی است که در حال حاضر این موضوع در صدر مس//ایل کشور و در دستور کار دولت قرار گرفته است.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه در پایان کار تصور ما از س//کونتگاهها باید یک سازمان اجتماعی باشد، گفت: با توجه به این موضوع باید حواسمان باشد ک//ه در زمان ارائه راهحل به جای توجه صرف به واحد مسکونی باید محالت را طبقهبندی و چگونگی زندگی اجتماعی در سطح محالت را فراهم کنیم.

آخون//دی با تأکید براینکه اجرای خدمات زیربنایی، روبنایی و خدمات عمومی باید نسبت به واحد مسکونی در محالت ناکارآمد در اولویت باشد، گفت: در غیر این صورت قطعا شاهد ناهنجاریهای شدیدتری در شهرها خواهیم بود، چراکه بس//یاری از ش//هرداریها در زمان گذش//ته با هدف بهسازی بافتهای فرسوده یک طبقه به ساختمانها اضافه میکردند، اقدامی که نه تنها باعث بازآفرینی این محالت نشد بلکه ریزدانگی، تراکم و عدم خدماتهی را نیز در این محالت تشدید کرد.

ب//ه گفته این مقام مس//وول پرداخت//ن به تکبنا یا واحدهای ساختمانی قطعا مهم است ولی یادمان باشد که فضای عمومی را به آن تقدم داده و در آخر کار باید بافت محله را شکل دهیم.

وزیر راهوشهرس//ازی در ادامه سخنان خود راهکار توج//ه ب//ه فضای عموم//ی در هر محل//ه و منطقه را متفاوت دانست و گفت: در این راستا ما نیاز به راهکار عموم//ی نداریم و تنها سیاس//ت کلی مبنی بر اولویت فضای عمومی به واحد مس//کونی در محالت هدف را باید مدنظر قرار دهیم. وزیر راهوشهرس//ازی همچنین درب//اره وضعیت معماری نیز در فرآیند شهرس//ازی و بهس//ازی محالت هدف نیز گفت: من به شدت نگران وضعیت معماری در کشور هستم و تقاضا دارم تا همه دوس//تان نیز نسبت به این مساله با نگرانی نگاه کنند چراکه ما در پایان کار احداث و بهسازی محالت باید اثری را بیافرینیم که ارزش معماری کامال ملموس//ی نسبت به گذشته داشته باشد.

به گفته وی ارزش معماری تنها ساختمان نو نیست و به تمام مجموعه فضاها و محیطی باز میگردد که باید از طریق آن فضای مانوس و دلنشینی برای ایرانیان ایجاد شود. آخوندی با اشاره به رقم 11 میلیونی حاشیهنشینان در کشور خاطرنشان کرد: گاهی اوقات در برخی مسایل کمیت نس//بت به کیفیت غلبه پیدا میکند و معماری از خاطرهها میرود، به طور مثال در طرح مس//کن مهر حدود 100 هزار میلیارد تومان هزینه ش//د ولی حتی یک اثر معماری قابل عرضه وجود نداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.