اختصاص061 میلیاردتومانوامبالعوضبرای طرحمسکناجتماعی

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی با اشاره به ادامه مکاتبات بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع مالی اجرای طرح مسکن اجتماعی گفت: در این طرح 160 میلیارد تومان وام بالعوض از سوی سازمان برنامه تامین میشود. علیرضا تابش درباره محل تامین منابع طرح مس//کن اجتماعی اظهارداشت: در مصوبه طرح مسکن مهر که اواخر سال گذش//ته به تصویب هیات وزیران رسید، موضوعی که درباره محل تامین منابع این طرح به امضای آقای آخوندی )وزیر راهوشهرسازی( و آقای سیف )رییس بانک مرکزی( رسیده، این است که تسهیالت اعتباری اجرای مسکن اجتماعی به مبلغ دو هزار و 400 میلیارد تومان را تامین کنند.

وی ادامه داد: برای تامین منابع تس//هیالت بالعوض نامهای به سازمان برنامه و بودجه ارس//ال کردهایم. منابع الزم برای ارائه تس//هیالت بالعوض در طرح مسکن اجتماعی 160 میلیارد تومان است.

ریی//س بنیاد مس//کن انق//الب اس//المی گفت: این تس//هیالت طبق برنامهریزیها تامین خواهد ش//د و در اختیار مردم گذاشته میشود.تابش درباره احتمال اینکه بخش//ی از اعتبارات از محل برگشت اقساط مسکن مهر باشد، اظهار بیاطالعی کرد.

او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا اقدامی برای شناسایی قشری که طرح مسکن اجتماعی شامل آنها خواهد شد، انجام شده، اظهار داشت: در مصوبه مسکن اجتماعی مکانیسمهایی برای شناسایی افرادی که مشمول طرح مس//کن اجتماعی میشوند، مش//خص شده است. از طریق نهادهای تحت پوشش//ی مانند کمیته امداد، بهزیس//تی و وزارت رفاه اجتماعی این افراد شناس//ایی و بالفاصله مراحل تشکیل پرنده انجام میشود و افراد به بنیاد مسکن معرفی خواهند شد.

این مقام مسوول افزود: گام اول این است که منابع مالی مسکن اجتماعی را در اختیار بگیریم و در مرحله بعدی اعالم عمومی کنیم. مراحل اجرایی گام اول شروع شده است و تامینکنندگان مالی طرح مسکن اجتماعی در گام اول، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.