10

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- وزیر راهوشهرسازی ایران در دیدار با همتای عراقی خود ضمن تاکید بر راهاندازی دفتر مش//ترک هماهنگی بین ایران و عراق)cbc( برای پیگیری مغروقهها و الیروبی اروند رود از ورود ریل به کرمانشاه تا دوماه آینده خبر داد و گفت: پروژه راهآهن کرمانشاه- خسروی کامال فعال است و در حال پیشرویبهسمتمرزعراقهستیم.عباسآخوندی،وزیرراهوشهرسازیایران ضمنخوشامدگوییبهوزیرحملونقلعراقوهیاتهمراهبااشارهبهمسایل موردنظر طرف عراقی اظهار داشت: بحث راهاندازی دفتر مشترک هماهنگی بین ایران و عراق cbc طی چند سال اخیر از سوی ایران پیگیری میشود زیرا مشاهده مغروقهها در تمام ساحل بصره جای تاسف و تاثر داشت.وی افزود: در ایران کارنجات مغروقهها شروع و بیشتر آنها از بخش ایران خارج شده است اما مساله الیروبی رود اروند به قوت خود باقی است که طرف عراقی در صورت اعتقادبهاینمسالهبایدبرایشروعفعالیتدفترمشترکهماهنگیبینایرانو عراق cbc اقدامات عاجلی را در دستور کار قرار دهد.وزیر راهوشهرسازی ایران با اشارهبهپیگیریهایایرانبرایرفعمسالهالیروبیاروندرودخاطرنشانکرد:با وجوددرخواستایرانبرایتشکیلجلسهباوزارتدفاععراقدراینخصوص، متاسفانهاینجلسهتشکیلنشدامابایدتوجهداشتکهضمنعدممخالفت ایرانبامباحثموردنظرعراقبایدبایکدیگرراهکارآنراپیداکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.