اتمامواحدهایباقیماندهمسکنمهرتهران تاپایان69

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- مدیر مس//کن و ساختمان اداره کل راهوشهرسازی استان تهران گفت:واحدهایمسکنمهرباقیماندهتهرانتاپایان69 بهاتماممیرسد. پرویز فیروز از اتمام واحدهای باقی مانده مسکن مهر استان تهران تا پایان سالجاری خبر داد.مدیر مسکن اداره کل راهوشهرسازی استان تهران ادامه داد: با اتمام واحدهای مسکن مهر و اسکان متقاضیان در سایتهای مسکن مهر از سال 92 تاکنون، خدمات روبنایی مسکن مهر را در شهرهای باالی 25 هزار نفر در اس//تان تهران ش//روع کردیم.فیروز تصحیح کرد: خدمات روبناییمسکنمهرشاملتامینامنیتاسکان،نیازهایآموزشی،تفریحیو مذهبی ساکنان در سایتهای مذکور بوده است که در این راستا، از دو طریق با واگذاری اراضی با کاربریهای مورد نظر یا تخصیص و پرداخت یارانه اقدام شده است.مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راهوشهرسازی استان تهران، در ادامه از41 ساختمان احداث شده و در حال استفاده با کاربری آموزشی توسط آموزش و پرورش استان، چهار ساختمان در حال احداث آموزشی، 9 مجموعه احداث شده با کاربری مذهبی و دو عدد در حال ساخت، پنج ساختماناحداثشدهباکاربریانتظامیویکیدردستاحداثوهمچنین یک ساختمان تکمیل شده با کاربری بهداشتی- درمانی و دو عدد از همین مدل در حال ساخت و اجرا خبر داد.فیروز، جمع تسهیالت یارانهای پرداخت شده در این حوزه را 383 میلیارد ریال عنوان کرد و از تالش این اداره کل برای پایان دادن به واگذاری باقی مانده مسکن مهر استان تا پایان سال 96 بهمتقاضیانخبرداد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.