عدم افزایش شدید در قیمت مسکن و اجارهبها

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرکلدفتربرنامهریزیواقتصادمسکنباتاکیدبرشیبآرامقیمتیدر آینده بازار معامالت مسکن، گفت: افزایش شدیدی را در قیمتهای مسکن چه در فروش و چه در اجارهبها، نخواهیم داشت.

علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن درباره آینده بازار معامالت مسکن در سالجاری گفت: رونق مالیمی در بازار معامالت مسکن انتظ//ار میرود و ب//ه روال دولت یازدهم، در دولت دوازدهم نیز پیشبینی ش//وکهای قیمتی در بازار معامالت مسکن منتفی است.مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی افزود: بازار مسکن تقریبا نزدیک به چهار سالی است که در رکود به سر میبرد و این اتفاق، عمدتا محصولشوکهایقیمتیوتبعاتناشیازآنبودهکهدرسالهای09 تا 92 دربازارمسکنایجادشد.ویبااشارهبهاینکهازاوایلسال29 بهلحاظ معامالت، بازار مسکن وارد رکود شد که این عامل نیز به دلیل کندشدن روند صدور پروانه اتفاق افتاد و تداوم یافت، تصریح کرد: سال 95 به دلیل آنکه روند نزولی صدور پروانه ساختمانی متوقف شده بود، رونق نسبی را در بازار معامالتمسکنشاهدبودیم.بهگفتهاینمقاممسوول،قیمتهادراینچهار سالبهلحاظاسمینسبتا،ثابتبودهیااینکهبینهفتتاهشتدرصدافزایش داشتهاستاماقیمتواقعیقیمتمسکن،روندکاهشیتاحدود72 درصد را نسبت به تورم نیز تجربه کرده است؛ این در حالی است که با وجود آنکه صدور پروانه هنوز افزایش چندانی نداشته اما شاخصهای پیشنگر خروج از رکود، از روند نسبتا بهتری برخوردار شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.