80 کیلومتر شبکهگذاری در دو ماهه 96

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعاملشرکتگازاستانگیالنازاجرای08 کیلومترعملیات شبکهگذاری گاز در فروردین و اردیبهشت امسال خبر داد. جمشید ظهیری اعالم کرد: از این میزان شبکهگذاری 75 کیلومتر در بیش از 130 روستای استان انجام شده و مابقی آن در شهرها و در قالب حفرات خالی انجام شده است.

وی بیان کرد: هماکنون شبکه و انشعابات گاز همانند مویرگ در تمام نقاط استان گسترش یافته و مجموع میزان شبکهگذاری در استان به نزدیک 20 هزار کیلومتر رسیده است. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در پایان گفت: امید است با اتمام عملیات گازرسانی به روستاهای در حال اجرا در قالب فاز دوم بند »ق« تا پایان سالجاری، تمام روستاهای باالی 20 خانوار استان که امکان گازرسانی دارند از نعمت گاز بهرهمند شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.