تعهدبانکمسکنبهپرداخت وام صندوق پسانداز یکم

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- مدیر ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن با تکذیب اخبار منتشر شده در خصوص خودداری این بانک در پرداخت وام صندوق پسانداز یکم، گفت:بانکمسکنمتعهدبهپرداختاینتسهیالتاستوبدونهیچوقفهای در این رابطه اقدام میکند. مسعود ایزدی با رد برخی شایعات در خصوص خودداری بانک مسکن از پرداخت تسهیالت صندوق پسانداز مسکن یکم اظهار کرد: صندوق پسانداز مسکن یکم یک صندوق تعهدی است و بانک مسکنمتعدداستدرسررسیدتسهیالتنسبتبهپرداختتسهیالتبدون هیچوقفهایاقدامکند.ویتصریحکرد:بدیهیاستمشتریانبانککهحساب افتتاحکردهانددرسررسیداخذتسهیالتنسبتبهانتخابواحدمسکونیو تشکیل پرونده در شعب بانک مسکن اقدام کرده و بانک پس از ارزیابی واحد مسکونی نسبت به پرداخت تسهیالت بدون هیچ وقفهای اقدام میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.