ادامه چالش آزادسازي سهام عدالت

Jahan e-Sanat - - News - کف بازار

»فراهم ش//دن مقدمات آزادس//ازي س//هام عدالت« كه به تازگي از س//وي معاون س//ازمان خصوصيس//ازي اعالم ش//د تاكن//ون به تحول معناداري ختم نشده اس//ت. بر اين اساس بايد گفت پس از ابالغ بندهاي مختلف سياستهاي كلياصل44 درسالهاي48 و58،»طرحتوزيع سهام عدالت« پيشنهاد و عملي شد. براساس اين طرح قرار شد 500 هزار تومان از سهام بهترين و سودآورترين شركتهاي بورسي به مشموالن به اين ش//رط داده شود كه در مدت 10 سال از س//ود اين سهام، اقساط آن پرداخت شود و پس از تسويه كامل، اين سهام قابليت خريد و فروش پيدا كند كه بعدها اين رقم به يك ميليون تومان افزايش پيدا كرد. داليلشكستطرح بر اين اس//اس قرار بود در پايان س//ال 95 تكليف اقس//اط اين س//هام مش//خص شده و س//هامداران عدالت اين امكان را داشته باشند كه آن بخش از س//هام خود را كه اقس//اط آن نيز پرداخت شده است به فروش برسانند و از منابع حاصل از آن سودي كسب كنند كه اين اتفاق در س//الي كه گذشت عملي نشد و حاال قرار اس//ت پس از برگزاري مجامع شركتها در خرداد و تيرماه از نيمه دوم س//ال 96 سود س//ال مالي 95 شركتهاي سرمايهپذير ميان سهامداران عدالت تقسيم شود. بر اين اساس با وجود تالشهاي انجامش//ده در بدنه دولت براي آمادهسازي سازوكار و مقدمات آزادسازي س//هام عدالت نگاهي به داليل عدم آزادسازي اين س//هام تاكنون نشان ميدهد يكي از اين مش//كالت اصلي س//هام عدالت امكان افزون ش//دن افراد تحت پوش//ش ب//ه جمعيت 49 ميليون نفري مش//موالن س//هام عدالت است و برخي كارشناس//ان نيز بر اين باورند كه بايد در اليحه آزادسازي سهام عدالت كه قرار است توسط دولت به مجلس ارائه شود، بندي براي بازنگري در خصوص مش//موالن سهام عدالت درنظر گرفته شود و برخي از مشموالن حذف و برخي ديگر به فهرست بلندباالي دارندگان س//هام عدالت اضافه ش//وند. بهع//الوه اينكه تازگيها يك نماينده مجلس شوراي اسالمي گفته كد ملي 2/5 درصد از سهامداران سهام عدالت اشتباه است و افراد براي دريافت سود س//هام بايد نس//بت به اصالح ك//د ملي خود اقدام كنند. بر اين اس//اس بايد گفت در حالي دولتيها عجله زيادي براي تقسيم سود ميان سهامداران دارند كه اگر اشتباه بودن كد ملي 2/5 درصد سهامدار عدالت درست باشد، اين موضوع خود بهعنوان معمايي بزرگ در راستاي شناسايي و توزيع سهام عدالت ميان مشموالن و دهكهاي كمدرآمد جامعه مطرح است چه برسد به آزادساي سهام عدالت. همچنين گويا هنوز تركيب سبد سهام شركتهاي مشمول سهام عدالت نهايي نشده است و احتمال تغيير در تعداد و درصد س//هام شركتها نيز وجود دارد، بهع//الوه اينكه از 60 ش//ركت حاضر در پرتفوي سهام عدالت حدود 35 شركت بورسي هستند و قيمتگذاري آنها انجام شده است و 25 شركت ديگر بهدليل غيربورسي بودن هنوز قيمت مش//خصي ندارند و اين موضوع برآورد دقيق ارزش سهام عدالت مشموالن را با اما و اگرهايي مواجه ميكند. مصائبشركتهايسرمايهگذاري از سوي ديگر بايد ابهام در كارايي شركتهاي سرمايهگذاري استاني را نيز به مشكالت آزادسازي سهامعدالتاضافهكردچراكهبهعقيدهكارشناسان كارايي هياتمديره 30 ش//ركت سرمايهگذاري اس//تاني ب//راي اداره اين حج//م از داراييهاي واگذارشده، فرآيند و نحوه انتخاب آنها، چگونگي برگ//زاري مجامع عمومي اين ش//ركتها با اين تع//داد از صاحبان س//هام، نح//وه فعاليت 352 ش//ركت تعاوني شهرستاني و كارايي آنها محل ترديد و پرس//شهاي جدي است. همچنين در حالي كه طبق قانون آزادس//ازي س//هام عدالت بايد از طريق پذيرش شركتهاي سرمايهگذاري استاني در بورس انجام شود، متوليان امر موضع ديگري دارند و ميگويند اين كار عملي نيست و بايد آزادسازي اين سهام از طريق صندوقهاي قابل معامله در بورس و فرابورس صورت گيرد و اين در حالي اس//ت كه هنوز سازوكار آن آشكار نشدهاست.افزونبراين،چگونگيآزادسازيسهام عدالت هم ديگر مشكالت فراروي اين سهام است كه برخي خواستار تدريجي بودن فرآيند واگذاري سهام عدالت هستند چراكه در غير اين صورت، قيمت سهام عدالت به كمتر از قيمت واقعي خود خواهد رس//يد و از طرفي حتي اگر مش//كالت فرآيند ورود سهام ش//ركتهاي سرمايهگذاري استاني در بورس حل شود، قيمت متفاوت سهام شركتهاي سرمايهگذاري استاني بهدليل تفاوت در مديريت آنها، ميتواند نارضايتي را بين مردم استانها فراهم كند. فرهنگسازي با اين حال گويا براس//اس اليحه دولت قرار است سهام ش//ركتهاي پرتفوي سهام عدالت در قالب چند صندوق تخصصي قابل معامله در فرابورس درآيند و تلفيقي از س//هام هر صندوق به مشموالن داده شود تا تعارض و تفاوتي ميان سبد سهام افراد در استانهاي مختلف پيش نيايد و ارزش سهام عدالت مشموالن يكسان باشد تا حق كس//ي ضايع نشود. از س//وي ديگر يكي از مشكالت مهم در خصوص آزادسازي سهام عدالت موضوع اطالعرساني و فرهنگسازي در مورد اين سهام است چراكه بيشتر دارندگان و مشموالن سهام عدالت در كشور از دهكهاي پايين درآمد هستند كه مانند يارانهها بهمحض فراهم آمدن شرايط خريد و فروش، اقدام به فروش سهام خود ميكنند و اين اقدام آنها نقدينگي مضاعف را به اقتصاد كشور تزريق خواهد كرد. بر اين اساس بايد گفت با توجه به وعدههاي دادهشده از يكسو و در مقابل عدم ارائه اليحه آزادسازي سهام عدالت از س//وي دولت به مجلس براي تصويب، 96 هم سالي نخواهد بود كه سهامداران عدالت بتوانند س//هام خود را خريد و فروش كنند. سهامي كه انتظار ميرود با آزادس//ازي آن، حجم بااليي از نقدينگي به جامعه تزريق ش//ود البته باز هم به اين ش//رط كه اليحه آزادسازي سهام عدالت از دولت به مجلس ارسال شود و نمايندگان بر آن مهر تاييد بزنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.