تاثير عرضه فيزيكي خودرو در بورس

Jahan e-Sanat - - News -

ريي//س كميس//يون اقتصادي مجلس معتقد است كه مهمترين مزيت عرض//ه فيزيكي خودرو در بورس كش//ف نرخ واقعي خودرو، شكس//ته ش//دن بازار انحصاري و ايج//اد رقابت در ب//ازار خودروي كشور است. محمدرضا پورابراهيمي در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به معامل//ه فيزيكي خودرو در بورس كاال گفت: ه//ر كااليي كه امكان استانداردس//ازي آن وجود داشته باشد و سازنده مايل به عرضه آن در بورس باشد، ميتواند در بورس كاال عرض//ه ش//ود. نماينده مردم كرمان و راور در مجلس ش//وراي اس//المي با بي//ان اينك//ه معامله فيزيكي خودرو ميتواند پشتوانهاي براي تامي//ن مالي صنعت خودرو محسوب شود، افزود: خودروسازان از طري//ق معامل//ه در بورس كاال ميتوانن//د نقدينگ//ي موردني//از شركتهايش//ان را از راه ج//ذب خريدار تامي//ن كنند و همچنين ب//ا اي//ن اق//دام ميت//وان زمينه كش//ف قيمت واقع//ي محصوالت خودرويي را ايجاد كرد. وي ادامه داد: ش//ركتهاي خودروس//ازي ميتوانند توافق كنند كه معامالت پيشف//روش خودرو ي//ا تغييرات قيم//ت را از ب//ورس كاال دنب//ال كنن//د. پورابراهيمي با بيان اينكه ب//ا عرضه خ//ودرو در بورس، بازار خودرو شفاف ميشود، يادآور شد: قيمتگذاريها در بورس لحظهاي، به روز و حساب شده بوده و قيمت واقع//ي خودرو در بورس لحظهاي مشخص ميشود و تعهدات فني، زمان تحويل تضامين خاص خود را دارد. وي افزود: با معامله خودرو در بورس افراد ميتوانند پيشخريد، پيشفروش خودرو و معامالت آتي را از طري//ق بورس انج//ام دهند. اي//ن نماين//ده م//ردم در مجلس دهم ادام//ه داد: مهمترين مزيت عرضه خ//ودرو در بورس كش//ف نرخ واقعي خودرو، شكسته شدن بازار انحص//اري و ايجاد رقابت در بازار خودروي كشور است. رييس كميس//يون اقتص//ادي مجلس با اش//اره به ايجاد بازار غيرواقعي در حوزه خودرو تصريح كرد: معامله خودرو در ب//ورس ميتواند زماني كه تقاض//اي كاذب در بازار ايجاد و س//بب تش//كيل بازار غيرواقعي ميش//ود، اين حب//اب قيمتي را بش//كند و قيمت واقعي خودرو را نشان ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.