شناسايي قوانين، مقررات و رويههاي ابهامآفرين بورس

Jahan e-Sanat - - News -

رييس اداره پيشگيري و ارتقاي سالمت بازار سرمايه، گفت: با توجه به بند «8» ماده «7» قانون بازار اوراق بهادار مبني بر پيشگيري از وقوع تخلفات و جرائم، ادارهاي با ماموريت ويژه پيشگيري و ارتقاي س//المت بازار سرمايه ايجاد شده است. سميهسادات آقاميري، رييس اداره پيشگيري و ارتقاي سالمت بازار س//رمايه در گفتوگو با س//نا عنوان كرد: اين اداره قصد دارد در مسير اهداف تعيين شده قوانين، مقررات و رويههاي ابهامآفرين را شناسايي كرده و براي رفع آنها پيشنهاد اصالحي ارائه دهد. وي با اش//اره به اينكه ايجاد بانك جامع اطالعاتي محكومان با هدف ابهامزدايي از آمار جرائم در دستور كار اين اداره قرار دارد، اضافه كرد: ايجاد رتبهبندي در پيش//گيري از جرائم و تخلفات ارتكابي از ديگر برنامههاي اداره پيشگيري و ارتقاي سالمت بازار سرمايه است. آقاميري با تاكيد بر نقش تعامالت سازنده در اثربخشي فعاليتهاي اين اداره عنوان كرد: به طور حتم تعامل با اركان، شركتها و نهادهاي بازار سرمايه و همچنين همكاري موثر با نهادهاي ناظر مانند مجلس شوراي اسالمي، معاونت حقوقي رياستجمهوري و معاونت پيشگيري قوه قضاييه شرط الزم پيشبرد اهداف ما خواهد بود. رييس اداره پيش//گيري و ارتقاي سالمت بازار سرمايه يكي ديگر از فعاليتهاي اين اداره را ارتباط با صاحبنظران مالي و حقوقي برشمرد و افزود: ظرفيت بسيار خوبي از حيث كارشناسي در داخل و خارج سازمان وجود دارد. وي با ابراز اميدواري نسبت به اجراي دقيق قانون بازار اوراق بهادار تصريح كرد: بيترديد موفقيت در دستيابي به اهداف مدنظر، مرهون همكاري همه نهادهاي مرتبط خواهد بود و اين اداره نيز به عنوان بخش//ي از ساختار حقوقي سازمان بورس از پيشنهادهاي سازنده اين نهادهااستقبالميكند.يادآورميشود:ادارهپيشگيريوارتقاي سالمت بازار سرمايه با هدف ارتقاي سالمت و شناسايي عوامل اصلي بروز تخلفات و جرائم، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و در زيرمجموعه معاونت حقوقي ايجاد شده و اهداف خود را در تعامل با همه ذينفعان بازار سرمايه پيش خواهد برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.