پرداخت بيش از 8 هزار و 797 ميليارد ريال سود

Jahan e-Sanat - - News -

مدير مالي شركت س//پردهگذاري مركزي گفت: مبلغ هش//ت ه//زار و 797 ميليارد ريال س//ود ان//واع اوراق در ارديبهشتماه امسال به حساب پنج هزار و 941 سرمايهگذار واريز شد. به گزارش سمات، سيد كيومرث بزرگي نهاد افزود: سررسيد تسويه اوراق اسناد خزانه اسالمي با نماد »ذاخزا6« دو هزار و 590 ميليارد ريال بود كه ماه گذشته به طور كامل پرداخت شد. وي اظهار داشت: سود اوراق صكوك شركت معدني و صنعتي چادرملو، گروه مپنا، فوالد مباركه اصفهان، ليزينگ رايانسايپا، نفت پارس، مخابرات ايران، قائد بصير، قطارهاي مسافربري جوپار، خدمات ارتباطي رايتل، كاشي پرسپوليس و موتور گيربكس و اكسل سايپا به مبلغ يكهزار و 469 ميليارد ريال به حس//اب 2789 سرمايهگذار واريز ش//د. بزرگينهاد ادامه داد: شركت سپردهگذاري مركزي در ماه گذش//ته سود 2292 س//رمايهگذار اوراق مشاركت ليزينگ رايانس//ايپا، معدن//ي و صنعتي گلگهر، هلدينگ خاورميانه، ش//ركت ملي نفت ايران، ليزينگ اميد، نفت و گاز پرشيا و شهرداريهاي مشهد، شيراز، تهران، كردستان و سبزوار به مبلغ شش هزار و 766 ميليارد ريال به حساب آنها واريز كرد. مدير مالي س//مات خاطرنش//ان كرد: سود اوراق گواهي س//پرده بانك پارسيان، ليزينگ رايانسايپا،

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.