اعالم عملكرد يك ساله »دامين«

Jahan e-Sanat - - News -

داروس//ازي امين اطالعات و صورتهاي مالي س//ال منتهي به 30 اس//فندماه 1395 را با س//رمايه 829 ميليارد و 400 ميليون ريال به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد. اين شركت در دوره 12 ماهه س//ال مالي منتهي به 30 اس//فندماه ،1395 مبلغ 243 ميليارد و 617 ميليون ريال س//ود خالص شناسايي كرد و بر اين اساس به هر سهم مبلغ 294 ريال سود اختصاص داد كه نسبت به دوره مش//ابه سال 94 معادل 24 درصد كاهش نشان ميدهد. »دامين« س//ود انباش//ته پايان دوره را مبلغ 241 ميليارد و 807 ميليون ريال اعالم كرد. يادآور ميشود اين شركت در دوره منتهي به 29 اسفندماه ،1394 سود خالص را مبلغ 224 ميليارد و 102 ميليون ريال و سود به ازاي هر سهم را 386 ريال اعالم كرد. اين شركت تعديالت سنواتي مربوط به تفاوت ماليات قطعي سال 93 و تس//ويه حسابرس//ي تامين اجتماعي تا پايان سال 91 را دليل تغييرات واقعي دوره منتهي به 92اس//فند 94 )حسابرسي شده( نسبت به اطالعيه پيشين اعالم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.