انتشار صورت مالي يكساله »غمينو«

Jahan e-Sanat - - News -

صنايع غذايي مينو ش//رق اطالعات و صورتهاي مالي س//ال منتهي به 30 اس//فندماه 1395 را با س//رمايه 100 ميليارد ريال به صورت حسابرس//ي نشده منتشر كرد. اين شركت در دوره 12 ماهه سال مالي منتهي به 30 اسفندماه ،1395 مبلغ 47 ميليارد و 71 ميليون ريال سود خالص شناسايي كرد و بر اين اساس به هر سهم مبلغ 471 ريال سود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه س//ال 94 معادل دو درصد افزايش نشان ميدهد. »غمينو« سود انباشته پايان دوره را مبلغ 87 ميليارد و 940 ميليون ريال اعالم كرد. يادآور ميشود اين شركت در دوره منتهي به 29 اسفندماه ،1394 س//ود خالص را مبلغ 46 ميلي//ارد و 265 ميليون ريال و سود به ازاي هر سهم را 463 ريال اعالم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.