»اوان« شفافسازي كرد

Jahan e-Sanat - - News -

مبين وان كيش اطالعات و صورتهاي مالي س//ال منتهي به 30 اس//فندماه 1395 را با س//رمايه 100 ميليارد ريال، به صورت حسابرس//ي شده منتشر كرد. اين شركت در دوره 12 ماهه سال مال//ي منتهي به 30 اس//فندماه ،1395 مبلغ 44 ميليارد و 257 ميليون ريال سود خالص شناسايي كرد و بر اين اساس به هر سهم مبلغ 443 ريال سود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه سال 94 معادل 37 درصد كاهش نشان ميدهد. »اوان« سود انباشته پايان دوره را مبلغ 52 ميليارد و 28 ميليون ريال اعالم كرد. يادآور ميشود اين شركت در دوره منتهي به 29 اسفندماه ،1394 سود خالص را مبلغ 70 ميليارد و 633 ميليون ريال و سود به ازاي هر سهم را 706 ريال اعالم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.