زمان افزايش سرمايه 051درصدي يك بانك

Jahan e-Sanat - - News -

بانك 400 ميليارد توماني حكمت ايرانيان، زمان و مكان مجمع فوقالعاده براي افزايش س//رمايه 150 درص//دي در دو مرحله را اعالم كرد. اين بانك فرابورس//ي كه توانس//ته اولين مجوز افزايش سرمايه سال جديد را از سازمان بورس دريافت كند، ساعت 9:30 روز پنجشنبه 25 خرداد در سالن اجتماعات انفورماتيك واقع در بزرگراه رسالت به مجمع فوقالعاده ميرود. اين بانك 400 ميليارد توماني براي تصميمگيري در خصوص افزايش سرمايه، اين مجمع را برگزار ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.